{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Aktualności
2015-08-20

O seminariach i Konferencjach

W dniach 8-9 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego” organizowana przez CPS „Dialog”, Fundację Friedricha Eberta oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH. Konferencja będzie poświęcona roli kwalifikacji na współczesnym rynku pracy. Oprócz naukowców, praktyków, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, będą uczestniczyli w niej, jako prelegenci, przedstawiciele zagranicznych instytucji m.in. z Niemiec, Czech, Węgier oraz Irlandii.
Więcej informacji na:
http://www.cpsdialog.gov.pl/aktualnosci/13-aktualnosci/277-konf-8-9-10-15


W dniach 27-28 października w Warszawie odbędzie się "2015 Jobs Conference: Technology, skills and inequalities", w której wezmą udział przedstawiciele m.in. Banku Światowego i OECD.
Więcej informacji na:
http://ibs.org.pl/pl/wiadomosci/news/5197,konferencja-2015-jobs-conference-technology-skills-and-inequalities


W Olsztynie, w dniach 8-9 września odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji", organizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Więcej informacji na: http://www.rynekpracy.olsztyn.pl/index.php/pl/


W dniu 20 sierpnia 2015 r. w Hotelu Andels w Łodzi odbyło się seminarium "Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy". Seminarium adresowane było do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowano raport regionalny: „Rynek pracy w województwie łódzkim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014″.
Więcej informacji na: http://osobyzasoby.pl/2015/07/seminarium-wyzwania-dla-lodzkiego-rynku-pracy-bkl-20-08-2015-lodz/


W dniu 19 czerwca 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbyła się międzynarodowa konferencja "Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego.  Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej". Konferencja została zorganizowana w ramach między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers (FMW) and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (SSC) (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie.


Więcej informacji na www.ipiss.com.pl


W dniu 22 czerwca w Warszawie odbyło się seminarium "Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w świetle ostatnio przeprowadzonych badań” zorganizowane przez Instytut Badan Edukacyjnych w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: http://www.ibe.edu.pl/


W dniu 21 maja w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące problematyki segmentacji rynku pracy. Seminarium koncentrowało się na zagadnieniach związanych z nadmiernym korzystaniem z umów cywilnoprawnych, samozatrudnieniu oraz zawieraniu umów o prace na czas określony.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/events/150511_segmentacja_pl.htm


System prognostyczno-informacyjny oraz narzędzie prognostyczne zostało zaprezentowane podczas seminarium dla pracowników naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, które odbyło się 27 kwietnia br. Podczas spotkania dr Łukasz Arendt przedstawił podstawowe założenia systemu, metody wykorzystane do opracowania prognoz oraz syntetycznie omówił wyniki prognoz.

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy


W dniu 12 maja w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się Konferencja „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”. Podsumowanie Konferencji znajduje się na http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/196-konferencja-12-05


W dniu 28 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się międzynarodowa Konferencja "Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro". Sesje plenarne oraz I ścieżka tematyczna były transmitowane on-line.
Więcej informacji na: http://bkl.parp.gov.pl/warszawa-2015


W dniu 17 kwietnia w Warszawie odbyło się Seminarium "EduMod. Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki", podczas którego zaprezentowany został Strukturalny model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim.
Więcej informacji na http://ibs.org.pl/pl/wiadomosci/news/5154,seminarium-edumod-strukturalny-model-symulacyjno-prognostycznego-polskiej-gospodarki


W dniu 8 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się Konferencja "Strefa euro a rynek pracy w Polsce", organizowana w ramach cyklu konferencji "Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro".
Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=konferencja-pt-strefa-euro-a-rynek-pracy-w-polsce&t=zaproszenie


Kolejna konferencja z cyklu "Dylematy współczesnego rynku pracy" odbędzie się w dniach 14-16 września 2015 r. w Targanicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: cbis.rynekpracy@ue.katowice.pl


24 lutego 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”.

Więcej informacji na: http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/178-konf-24-02-rowne


29 stycznia 2015 roku odbyła się konferencja „Polska Rama Kwalifikacji-zmiana dla edukacji i rynku pracy” w Zakopanem. O tym, dlaczego człowiek powinien podnosić kwalifikacje w każdym wieku oraz jakie są założenia i stan prac nad Polską Ramą Kwalifikacji opowiedzieli eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i specjaliści wybranych branż.

Więcej informacji na: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konferencje/807-o-zmianach-w-edukacji-i-rynku-pracy-w-zakopanem


22 stycznia 2015 r. w entrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się zorganizowana przy współpracy CPS „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”.

Więcej informacji na: http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/168-konf-22-01-2015-1


Wyniki prognoz i system prognostyczno-informacyjny były prezentowane podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbył się w Łodzi w dniach 24-26 września. Tematem wystąpienia było zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku w województwie łódzkim.

Więcej informacji na: http://www.oskko.edu.pl/kongres/


Wyniki prognoz i system prognostyczno-informacyjny były prezentowane podczas 54 Kongresu European Regional Science Association, który odbył się w Petersburgu (Rosja) w dniach 26-29 sierpnia 2014 roku.
Prognozy wygenerowane w narzędziu prognostycznym posłużyły przeprowadzeniu analizy zgodności oferty kształcenia w dziedzinach nauki i techniki (HRSTE) z zapotrzebowaniem na zasoby ludzkie w ujęciu zawodowym (HRSTO) w województwie łódzkim.

 

 

 

 


W dniu 5 września 2014 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Uniwersytet w Gandawie zorganizowały międzynarodową konferencję pt.: "Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i społeczne". W organizacji konferencji uczestniczył także Zakład Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbyła się w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.
Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/


W dni­ach 9–10 wrześ­nia 2014 roku w Olsz­tynie odbyła się V Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Naukowo-Dydaktyczna pod patronatem Pol­skiej Akademii Nauk pt.: “Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji”. Konferencja została zorganizowana przez Kat­e­drę Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych.

Więcej informacji na: http://ipiss.com.pl/


W dniach 15-17 września 2014 r. w Targanicach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy". Konferencja zorganizowana została przez Centrum Badań nad Rynkiem Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszka Żabińskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Katowice.

Więcej informacji na: http://www.ue.katowice.pl/


Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu ministrów pracy Państw Unii Europejskiej, które odbyło się w Mediolanie 17 lipca 2014 r. Podczas spotkania rozmawiano, między innymi, o zielonych miejscach pracy, ubóstwie i rozwoju ekonomii społecznej.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


16 czerwca 2014 r. w Warszawie w kinie „Iluzjon” przy ul. Narbutta 50a odbyło się seminarium „Dualny rynek pracy – wyzwania i rozwiązania” organizowane przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych.
W trakcie seminarium omówione zostały kwestie związane z dualnym rynkiem pracy w Polsce: rozwój elastycznych form zatrudnienia, wykorzystanie umów cywilnoprawnych i pozorowanego samozatrudnienia oraz możliwe ich konsekwencje dla pracowników i gospodarki. Poświęcono uwagę czynnikom instytucjonalnym stojącym u podstaw tych przemian i przedyskutowano potencjalne sposoby wyjścia z obecnej, nieoptymalnej społecznie i gospodarczo, sytuacji.

Więcej informacji na: http://ibs.org.pl


W dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja "Wzrost gospodarczy - rynek pracy – innowacyjność gospodarki". Tematyka Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak analiza wzrostu gospodarczego, determinantów popytu i podaży na rynku pracy w Polsce oraz ważniejszych aspektów polityki makroekonomicznej w Polsce.

Więcej informacji na: http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,546


1 maja obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadziło szereg działań, które podsumowały ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.


Więcej informacji na http://www.10latwue.pl/


17 maja 2014 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się bieg na dystansie 5 km rozegrany w ramach kampanii społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!”. „Biegiem na staż” to punkt kulminacyjny kampanii , której celem jest zmotywowanie ludzi młodych do uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej oraz zachęcenie pracodawców do realizowania staży i praktyk o wysokiej jakości.

Więcej informacji na http://stazeipraktyki.pl/


W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja pt.: „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia”, zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego.

Więcej informacji na:

https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci/44755#more-44755

http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/72-konferencja-reforma-publicznych-sluzb


W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Łodzi odbyła się Konferencja "Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy" organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Celem konferencji było rozpoznanie problematyki usług opiekuńczych jako nowej oferty rynku pracy. W konferencji udział wzieli nie tylko naukowcy, ale również praktycy, tj. przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi opiekuńcze.

Więcej informacji na:

http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,543


11 marca 2014 roku w  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się Konferencja "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia - Prognozy dla rynku pracy w II kwartale 2014 r." Wyniki prezentowanego Barometru Manpower, jak i analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawił podczas spotkania Sekretarz Stanu dr hab. Jacek Męcina, są zgodne co do tego, że obecny optymizm przedsiębiorców można w jakiś sposób porównać do najlepszego w 6-letniej historii raportu Manpower w roku 2008.

Więcej informacji na:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6623,coraz-lepsze-prognozy-zatrudnienia.html


W dniu 28 lutego 2014 r. w Hotelu Orbis Novotel w Gdańsku odbyła się konferencja „Między doświadczeniem i kwalifikacjami a postawą i osobowością – najważniejsze wymagania pomorskich pracodawców względem kandydatów do pracy.” Celem konferencji było podsumowanie i upowszechnienie wyników trzeciego cyklu badania prowadzonego w ramach projektu  „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”.

Więcej informacji na: http://www.pomorskibarometr.pl/


28 stycznia 2014 w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrudnienie w Polsce 2012 – Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu”, podczas której zaprezentowane zostały wyniki raportu  opracowanego w ramach projektu "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej".

 
Więcej informacji na:

http://www.crzl.gov.pl/

http://ibs.org.pl/


W dniu 6 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa debata "Projekt praca dla młodych", w której udział wzieli m.in. Komisarz Laszlo Andor i Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas debaty zostały przedstawione prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku.

Więcej informacji na:

Program debaty

http://projektpraca.evenea.pl/

http://ec.europa.eu/

http://wyborcza.pl/

http://www.uni.lodz.pl/


W dniach 24-25 października w Norymberdze odbyła się międzynarodowa konferencja „Long-term labour market forecasting in Europe”, na której były prezentowane wystąpienia dotyczące prognozowania rynku pracy w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji. Na Konferencji został również zaprezentowany nowy system prognozowania zatrudnienia w Polsce (przyjęta metodologia prognozowania, wyniki prognoz oraz narzędzie prognostyczne). Uczestnicy Konferencji pozytywnie ocenili zaprezentowane polskie rezultaty, w szczególności narzędzie prognostyczne, za pomocą którego już niedługo będzie można zwizualizować i pobrać na swój komputer wyniki prognoz w dostępnych przekrojach.

Konferencja w Norymberdze - 24-25 października 2013 r.

Konferencja w Norymberdze - 24-25 października 2013 r.

Więcej informacja na: http://www.iab.de/

* * *

W dniu 4 października 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor odbyła się Konferencja Zatrudnienie i wynagrodzenia w polskiej administracji publicznej - fakty i mity. Konferencja ma za zadanie przedstawić opinii pub­licznej rzeczy­wis­ty stan zatrud­nienia i poziom wyna­grodzeń w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej.

Więcej informacji na: https://www.ipiss.com.pl/


W Szczecinie w dniach 15-16 października 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka - edukacja - rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Więcej informacji na: http://www.wsie.pl/


8 października 2013 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja "Absolwent na rynku pracy". Konferencja jest organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką.

Więcej informacji na: http://www.uni.wroc.pl/


W dniach 26-27 września w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji" zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Więcej informacji na: www.ipiss.com.pl


9 września w Krakowie w trakcie seminarium "Młodzi na rynku pracy - dylematy dla gospodarki i edukacji" zostały zaprezentowane wyniki III edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Więcej informacji na: http://bkl.parp.gov.pl/krakow


20 czerwca 2013 r. w siedzibie MPiPS odbyła się konferencja "Spółdzielczość jako forma przeciwdziałania bezrobociu oraz kształtowania integracji i ekonomii społecznej.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


W dniach 5-20 czerwca 2013 r. odbyła się 102. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. 14 czerwca na sesji wystąpił Minister Jacek Męcina.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


22 maja 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca raport "Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca" przygotowany przez Instytut Badań Strukturalnych z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach realizacji projektu pn. "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/


W dniach 22-23 października 2013 r. Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje międzynarodową konferencję "Regional dimension of European Labour Market".

Więcej informacji na: http://www.europeistyka.uni.wroc.pl/


W dniach 16-18 września 2013 r. obędzie się kolejna konferencja z cyklu "Dylematy współczesnego rynku pracy" organizowana przez Katedrę Rynku Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Kolejne konferencje regionalne "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń" odbyły się 10 kwietnia 2013 r. w Opolu i 24 kwietnia 2013 r. w Toruniu.

Więcej informacji na http://zielonalinia.gov.pl/Konferencje-regionalne-26677


W Warszawie w dniach 8-9 kwietnia odbyła się wspólna konferencja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy”.
Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


25 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Wyzwania dla polskiego rynku pracy w kontekście wyników III edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego".
Więcej informacji na temat Konferencji: http://www.parp.gov.pl/index/more/31665


26 kwietnia 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IV Konferencja Naukowa "Edukacja techniczna dla rynku pracy - ETDRP'2013".
Więcej informacji na: http://www.pwsz.pl/index.php/79-podstrony/aktualnosci-strony-glownej/2838-edukacja-techniczna-dla-rynku-pracy-etdrp-2013.html


12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu odbyła się Konferencja "Innowacje społeczno - ekonomiczne na rynku pracy".
Więcej informacji na http://www.nowaperspektywa.org/index.php?p=new&idg=mg,2&id=12&action=show


W ramach projektu „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” organizowany jest cykl seminariów popularyzujących model aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Więcej szczegółowych informacji na http://www.telepracownik-przyszlosci.pl/pl,4,0,0,0,0,Harmonogram_seminariow,0,index.html


13 maja 2013 r. odbyła się Konferencja "Praca tymczasowa - droga do kariery czy ślepy zaułek?" zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja skierowana była przede wszystkim do praktyków biznesu, agencji pracy tymczasowej, urzędów pracy, przedstawicieli organizacji związkowych i studentów.

Więcej informacji na http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,479


W dniach 12-13 grudnia 2012 r. w Brukseli odbyła się Konferencja "Adult Learning. Spotlight on Investment" zorganizowana przez Komisję Europejską - Dyrekcję ds. Edukacji i Kultury oraz CEDEFOP. Konferencja była poświęcona problematyce kształcenia osób dorosłych w kontekście celów Strategii Europa 2020 i ograniczenia budżetu na kształcenie wynikającego z kryzysu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. W trakcie Konferencji dr Łukasz Arendt promował portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Więcej informacji na http://adult-learning-investment.eu/


Portal www.prognozowaniezatrudnienia.pl był promowany podczas Seminarium na temat prognozowania sytuacji gospodarczej w Polsce, które odbyło się 19 listopada 2012r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dr Łukasz Arendt i dr Artur Gajdos zaprezentowali założenia Portalu oraz metodologię, jaka zostanie wykorzystania do opracowania prognozy zatrudnienia w Polsce do roku 2020 w ramach Zadania 2 - Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5989,prognozowanie-sytuacji-gospodarczej-i-stanu-zatrudnienia-w-polsce-seminarium-w-mpips.html


Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 8 listopada w Lublinie oraz 15 listopada 2012 r. we Wrocławiu zorganizowały regionalne konferencje „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Ramowy program Konferencji i więcej informacji na stronie: http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=26677


W dniach 12-13 listopada 2012r. w Nikozji odbędzie się Konferencja "Vocational Education and Training: Policy and Practice in the field of Special Education", podsumowująca rezultaty 3-letniego projektu. Jednym z przewodnich tematów Konferencji będzie analiza bieżących trendów na rynku pracy, które charakteryzują się wzrostem zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności oraz problematyka sytuacji osób o niskich kwalifikacjach.
Więcej informacji na:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/education-youth-culture-and-sport/vocational-education-and-training-policy-and-practice-in-the-field-of-special-education


W dniach 18-19 października odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym".
Więcej informacji na: http://konferencja.rzeszow.pl/


W dniach 24-26 września 2012 r. w Warszawie odbyła się Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności, organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Szczegóły znajdą Państwo na:
KONWENCJĘ: MIĘDZYPOKOLENIOWE DNI AKTYWNOŚCI – Warszawa 24-26 września 2012 r.


W październiku 2012 roku Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje poświęcone badaniom rynku pracy: EUROPEAN DAY i ANNUAL MEETING.

  • EUROPEAN DAY - spotkanie członków Sieci Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy odbędzie się w Krakowie  11 października 2012 r. Tematem przewodnim spotkania będzie mobilność geograficzna w kontekście monitorowania regionalnego rynku pracy

Więcej informacji na stronie http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/konferencje-european-day-annual-meeting.html


Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowały regionalne konferencje „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń", które odbyły się w Kielcach 12 września 2012r. i w Olsztynie 27 września 2012r. Więcej informacji na stronie: http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=26677


W dniach 27-28 czerwca 2012 roku w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbyła się Konferencja "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń" realizowana w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.
Więcej informacji na: http://www.mpips.gov.pl/


21 czerwca 2012 r. w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk na temat "The impact of ageing societies on public finances in Europe" poświęcone możliwościom realizacji projektów w ramach 7 Programu Ramowego. Podczas spotkania wspomniano o realizacji Zadania 2 Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” i Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl


W dniu 15 czerwca 2012 r. w Toruniu odbyło się seminarium dotyczące realizacji projektu partnerskiego WUP w Toruniu pt.:  Rynek Pracy pod Lupą. Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań prowadzonych w 2011 r., a zaproszeni prelegenci zaprezentowali aktualne tematy związane z rynkiem pracy.

Więcej informacji na stronie: http://podlupa.wup.torun.pl/biblioteka/seminarium-2012/


Doktor Artur Gajdos, członek Konsorcjum Ekonometrycznego odpowiedzialnego w Zadaniu 2 za opracowanie prognoz zatrudnienia w Polsce do 2020 roku, uczestniczył w warsztacie Forecasting skill supply and demand in Europe, który odbył się w dniach 10-11 maja 2012 roku w Wenecji.

Warsztaty podsumowały prace realizowane przez CEDEFOP w zakresie prognozowania popytu na pracę na poziomie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także autorzy ekspertyz na temat prognozowania popytu na pracę według zawodów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 i niedługo zostaną opublikowane w formie książkowej.


W dniach 24-26.09.2012 r. odbędzie się IV Konferencja naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy” organizowana przez Katedrę Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Tematyka Konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących rynku pracy i polityki rynku pracy. Więcej informacji na stronie http://www.ue.katowice.pl/?contentid=14070


 W dniach 10-11 maja 2012 roku w Wenecji odbył się 12 warsztat na temat prognozowania umiejętności w Europie, organizowany przez CEDEFOP. Warsztat miał charakter zamknięty jedynie dla uczestników zaproszonych przez CEDEFOP. Tematem warsztatu była problematyka dotycząca najnowszych rozwiązań w zakresie modelowania popytu na pracę, analiz scenariuszowych oraz porównania prognoz CEDEFOPu z prognozami opracowywanymi na poziomie krajowym. Więcej informacji na stronie: http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19414.aspx


22 marca 2012 roku  w Brukseli została przedstawiona najnowsza prognoza popytu na pracę w wymiarze umiejętności opracowana przez CEDEFOP.
Wydarzenie miało charakter otwarty. Językiem Konferencji był język angielski. Więcej informacji na stronie http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19579.aspx

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom