http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”  Zgodnie z planem prac:

zaktualizowano dane o liczbie pracujących w narzędziu prognostycznym za lata 2012 -2013, zweryfikowano poprawność prognoz dokonano niezbędnych korekt w dotychczasowym prognozach do roku 2020, opracowano prognozy liczby pracujących w przekrojach grup zawodów, sektorów i województw na lata 2021-2022, opracowano prognozy analogowe, które umieszczono w narzędziu prognostycznym.

* * *

W okresie przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ rolę Administratora Portalu i narzędzia prognostycznego pełni Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pytania związane z działaniem Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl i narzędzia prognostycznego prosimy kierować na adres e-mail: prognozowaniezatrudnienia@mpips.gov.pl

* * *

Jedną z podstawowych bolączek polskiego rynku pracy jest brak rozeznania co do wielkości i struktury zapotrzebowania na pracę w przyszłości. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jako Partner Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podjął się bezprecedensowego w Polsce zadania, polegającego na opracowaniu systemu prognozowania zatrudnienia według zawodów.

System ten powstaje w projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” w ramach Zadania 2 - Opracowania zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

System prognozowania zatrudnienia przeznaczony będzie do wykorzystania przede wszystkim przez instytucje rynku pracy (zwłaszcza publiczną służbę zatrudnienia, agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe), a także instytucje: pomocy społecznej, edukacyjne, władzy i administracji rządowej oraz samorządowej. Jego odbiorcami będą w przyszłości także osoby pozostające bez pracy, które uzyskają źródło informacji, w jakim kierunku powinny się przekwalifikować.

W dłuższej perspektywie system będzie adresowany także bezpośrednio do osób poszukujących pracy oraz ludzi młodych, planujących dopiero karierę zawodową i stojących przed wyborem kierunku kształcenia. Pośrednio projekt będzie adresowany także do rodziców młodzieży, bardzo często pomagających swoim dzieciom wybrać kierunek edukacji, czy wręcz wybierając go np. na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Powszechne wykorzystanie globalnego modelu prognozy zatrudnienia według grup zawodów będzie możliwe przez dostęp on-line tak skonstruowany, by każda instytucja czy osoba poszukująca informacji mogła z niego korzystać. Opracowywany system prognostyczno-informacyjny ma być z jednej strony w pełni profesjonalny, oparty na najnowszych narzędziach i metodach stosowanych w świecie, a z drugiej - przyjazny dla użytkowników, czyli dla nas wszystkich.


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”