{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Produkty»Doświadczenia polskie

Wykaz rekomendowanych publikacji

Wykaz rekomendowanych publikacji

Publikacje w obszarze prognozowania zatrudnienia w Polsce zostały zgromadzone  i poddane analizie, a wyniki tych analiz znalazły się w opracowaniu autorstwa Haliny Sobocka-Szczapy, Iwony Kukulak-Dolaty, Iwona Poliwczak i Agnieszki Smoder pt. „Kwerenda biblioteczna dotycząca zagadnień związanych z rynkiem pracy i prognozowaniem popytu na pracę według zawodów”.
Podstawowym celem opracowania była prezentacja prac badawczych, poświęconych badaniom rynku pracy ii tych, które dotyczyły tworzenia systemu prognozowania popytu na pracę, przy równoczesnym określeniu dostępności publikacji, poświęconych tego rodzaju badaniom w bibliotekach urzędów publicznych, szkół wyższych oraz instytucji. Celem dodatkowym było zidentyfikowanie zjawisk, które mogą w przyszłości oddziaływać na popyt na pracę w podziale na zawody. Jednocześnie dokonany został wybór publikacji, które omówiono szczegółowo.
Opracowanie zostało podzielone na dwie zasadnicze części. Poprzedzone one zostały opisem metody dokonywania przeglądu publikacji.
W części pierwszej zajęto się zjawiskami, charakteryzującymi polski rynek pracy w skali makro- i nezoekonomicznej. W jej pierwszy fragmencie (makroekonomicznym) przyjrzano się m.in. podstawowym determinantom rynku pracy w skali całego kraju, czynnikom wpływających na wielkość popytu na pracę, instrumentom aktywnej polityki rynku pracy, instytucjonalnym uwarunkowaniom popytu na pracę, jak również problemowi wykluczenia na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego. Elementem rozważań był model flexicurity, jak również problem kształcenia ustawicznego i nietypowe formy zatrudnienia. Fragment ten zakończony został prezentacją rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE w dziedzinie funkcjonowania rynku pracy. W przekroju mezoekonomicznym dokonano prezentacji tych pozycji literatury, w których podjęto problemy strategicznie, determinujące sytuację na regionalnych rynkach pracy, mogące stać się materiałem do opracowywania prognoz w przekroju terytorialnym. Najwięcej uwagi poświęcono województwu mazowieckiemu.
W części drugiej opisane zostały te pozycje książkowe, w których analizie poddano badania, związane z prognozowaniem popytu na pracę. Została ona podzielona również na dwa fragmenty, pierwszy poświęcony badaniom rynku pracy w skali makroekonomicznej i drugi – dotyczący skali regionalnej.
Wykaz wybranych publikacji wraz z informacją w jakich zasobach są one dostępne znajduje się w poniższym załączniku.
 
 

Wykaz dostępnych projektów rządowych i samorządowych oraz prac badawczych

Wykaz projektów rządowych i samorządowych oraz prac badawczych

Analiza zrealizowanych projektów została przeprowadzona przez Halinę Sobocką-Szczapa, Iwonę Kukulak-Dolata, Iwonę Poliwczak i Joannę Mirosław w opracowaniu pt. „Porównanie projektów rządowych i samorządowych przygotowanych i wdrażanych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce”.
Opracowanie zawiera analizy projektów rządowych i samorządowych przygotowywanych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce. Zebrany materiał ma wartość poznawczą dla zdiagnozowania stosowanych do tej pory metod prognozowania popytu na pracę według zawodów. Podczas jego analizy i doboru posługiwano się metodą badania dokumentów i metodą porównawczą, co pozwoliło na rzetelną ocenę i porównanie stosowanych w praktyce i opisanych w literaturze przedmiotu metod prognozowania zatrudnienia w przekroju kwalifikacyjno–zawodowym w Polsce.
Informacje o projektach, pochodziły głównie ze stron internetowych różnych instytucji. Zabrany materiał źródłowy - ponad 200 projektów- został następnie poddany selekcji i oceniony pod kątem wiarygodność i zawartość merytorycznej. Do dalszej analizy wybrane zostały tylko te projekty, w których do projekcji wykorzystano metody matematyczne lub badania ilościowe i jakościowe zawierające element prognostyczny. Do porównań wykorzystane zostały jedynie kompletne źródła informacji. W zależności od merytorycznej zawartości danych zastanych w analizie uwzględniono całe teksty raportów lub ich części. Zgromadzony materiał został następnie poddany selekcji w układzie przestrzennym.
Po przeprowadzeniu selekcji materiałów źródłowych, dokonano analizy i oceny przygotowywanych projektów w zakresie prognozowania popytu na pracę według zawodów. Szczegółową analizą objęto: materiały źródłowe, na podstawie których opracowywano prognozy, metody pozyskiwania danych, metody prognozowania, okres prognozowania, przekrój zawodów dla których opracowywano projekcje, formę prezentacji prognozy, instytucję zlecająca opracowanie prognozy. Na tej podstawie ustalono, jaki charakter miały realizowane projekty, czy służyły wypracowaniu metodologii prognozowania, czy też podczas ich realizacji wykorzystywano już istniejący dorobek metodologiczny, a ich celem była tylko projekcja. Ponadto ustalono podobieństwa i różnice w stosowanej metodologii prognozowania. Porównania tych projektów pozwoliły na wskazanie barier utrudniających prowadzenie procesu prognostycznego w Polsce.
Wykaz projektów poświęconych problematyce prognozowania zatrudnienia w Polsce znajduje się w poniższym załączniku.
 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom