http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Działania realizowane przez IPiSS

Szanowni Państwo,
w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ do końca września 2015 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zaktualizował dane w narzędziu prognostycznym, zweryfikował prognozy liczby pracujących w Polsce do 2020 roku, wydłużył horyzont prognozy do roku 2022 oraz rozbudował narzędzie prognostyczne o moduł prognoz analogowych.


* * *

W ramach realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia„ będącego częścią projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, do końca 2014 roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podjął się następujących zadań:

  1. Opracowanie pilotażowej prognozy zatrudnienia dla wybranego województwa.
  2. Opracowanie raportu z pilotażową prognozą zatrudnienia dla wybranego województwa.
  3. Opracowanie trzech prognoz popytu na pracę w ujęciu globalnym.
  4. Opracowanie i publikacja dziewięciu raportów końcowych obejmujących zagadnienia prognozowania popytu na pracę w Polsce i innych krajach.
  5. Uruchomienie, utrzymanie i obsługa w trakcie realizacji zadania portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl zawierającego informacje dotyczące prognozowania popytu na pracę w Polsce.
  6. Opracowanie, na podstawie modelu prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym do 2020 r., narzędzia prognozującego popyt na pracę w wersji do zamieszczenia i wdrożenia na stronach portalu internetowego www.prognozowaniezatrudnienia.pl.
  7. Przeszkolenie trzystu osób (przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia) z obsługi portalu internetowego.
  8. Zorganizowanie trzech konferencji ogólnopolskich prezentujących problematykę prognozowania zatrudnienia, a także opracowanie i wydanie drukiem materiałów konferencyjnych.
  9. Upowszechnienie wyników zadania poprzez wydawanie informatora poświęconego problematyce prognozowania popytu na pracę w Polsce.
  10. Powołanie i zapewnienie działania Rady Programowej opiniującej i recenzującej wyniki prac w ramach Zadania 2.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”