{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

wróć

Sprawdź, czy na Twoje pytanie nie ma już odpowiedzi

 • 1. Czy w obecnych, zmiennych warunkach gospodarowania rzeczywiście można prognozować zatrudnienia w przyszłości odległej o więcej niż 5 lat?

  Opracowywanie prognoz zatrudnienia w perspektywie średnio i długookresowej, mimo znacznej zmienności gospodarek w ostatnim czasie, jest istotne z punktu widzenia polityki rynku pracy. Niektóre  kraje Unii Europejskiej opracowują prognozy do 2025, a nawet do 2060 roku! Oczywiście, z różnych powodów polska prognoza zatrudnienia do 2020 roku może odbiegać od rzeczywistych wartości, jakie poznamy dopiero za 8 lat. Tym niemniej nadal racjonalne jest jej opracowanie, gdyż przy zastosowaniu analizy scenariuszowej pozwala ona na rozpatrywanie skutków różnych działań, które podejmowane są w ramach polityki rynku pracy, co nie jest bez znaczenia dla efektywności i skuteczności tej polityki. Podjęcie działań przeciwdziałających prognozowanym negatywnym zmianom prowadzi do "samozniszczenia" prognozy - często prognoza nie sprawdza się nie dlatego, że została źle przygotowana, ale dlatego że działania różnych interesariuszy podjęte na podstawie wyników prognozy doprowadziły do zmiany ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.

 • 2. Kiedy zostanie udostępnione na Portalu narzędzie prognostyczne?

  Narzędzie prognostyczne zostanie udostępnione w IV kwartale 2013 roku.

 • 3. Kiedy zostanie podana prognoza zatrudnienia dla województwa łódzkiego?

  Wyniki prognozy zostaną zamieszczone na Portalu w II kwartale 2012 roku.

 • 4. W jakim horyzoncie czasowym przygotowywane są prognozy?

  Obecnie prognozy są przygotowywane do 2020 roku. W przyszłości horyzont prognozy może zostać wydłużony.

 • 5. Jaka jest szczegółowość prognoz?

  Na poziomie krajowym przygotowywane są prognozy w przekroju wielkich, dużych i średnich grup zawodowych ogółem oraz dla sektorów i województw. Dla wybranego województwa przygotowane zostały prognozy w przekroju wielkich, dużych i średnich grup zawodowych ogółem oraz dla sektorów i podregionów.

 • 6. Jak należy interpretować prezentowane wyniki prognoz?

  Prognozy opracowywane w Zadaniu 2 dotyczą przewidywanych zmian liczby pracujących w poszczególnych elementach przekrojów uzyskane na podstawie przyjętych założeń oraz korekt eksperckich. Poszczególne wartości liczbowe (szczególnie na dużym poziomie dezagregacji) mogą być obarczone znacznymi błędami wynikającymi z jakości dostępnych danych statystycznych użytych w procesie prognostycznym. Należy zwracać uwagę raczej na prezentowane kierunki zmian (tendencje), niż na konkretne wartości liczbowe.

 • 7. Czy przygotowywane narzędzie prognostyczne spełni swoje zadanie zarówno w przypadku regionów położonych centralnie jak i tych peryferyjnych (np. warmińsko-mazurskie) gdzie sytuacja gospodarcza jest trudniejsza do przewidzenia niż w regionach bardziej rozwiniętych ekonomicznie i gospodarczo? Czy będzie to narzędzie możliwe do celnego prognozowania sytuacji na rynku pracy na tak różnych obszarach jak Mazowsze i np. Podlasie?

  Podstawowymi narzędziami formułowania wielowariantowych prognoz w zintegrowanym systemie prognostyczno-informacyjnym zatrudnienia w Polsce będą wielorównaniowe modele ekonometryczne. Dla poszczególnych województw, w celu uwzględnienia odmiennej sytuacji ekonomicznej i społecznej, odpowiednie układy równań opisujących kształtowanie się liczby pracujących, podaży pracy, stopy bezrobocia, płacy przeciętnej, liczby wolnych miejsc pracy i in. będą modyfikowane.

  Oznacza to, że na podstawie dostępnych (historycznych i aktualnych) informacji regionalnych dokonywana będzie respecyfikacja niektórych równań poprzez uwzględnienie dodatkowych zmiennych dotyczących lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz oczywiście reestymacja (dopasowanie) modeli do danych zlokalizowanych. W niektórych przypadkach zastosowane modele prognostyczne będą uwzględniały również interakcje przestrzenne analizowanych zmiennych pomiędzy sąsiednimi województwami.

  Należy zwrócić uwagę, iż system będzie przeznaczony do formułowania wielowariantowych prognoz scenariuszowo-symulacyjnych dla różnych wariantów przewidywań dotyczących krajowej i lokalnych polityk ekonomicznych.

  Ponadto, odpowiednie narzędzia obliczeniowe i analityczne zaimplementowane w takim systemie powinny dać możliwość kompilacji wyników prognozowania przy zastosowaniu różnych modeli i metod, z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz agregacji ważonej przy zastosowaniu różnych wag dla komponentów prognozy.

  Sądzimy więc, iż opracowane i zastosowane w systemie modele i procedury umożliwią formułowanie odpowiednio trafnych prognoz zatrudnienia zarówno dla regionów centralnych, jak i peryferyjnych.

 • 8. Proszę o informację na temat zapotrzebowania rynku pracy na: 1. osoby z wykształceniem prawniczym (mgr. prawa) 2. radca prawny/adwokat

  Zgodnie z informacjami zawartymi na Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl, opracowanie prognoz planowane jest na III kwartał 2013 roku. Dopiero wtedy będzie możliwe podanie informacji na temat prognozowanych zmian w liczbie pracujących w poszczególnych grupach zawodów do roku 2020. Należy przy tym podkreślić, iż prognozy w przekroju zawodowym będą dostępne na poziomie średnich grup zawodów zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. W związku z tym prognoza będzie dotyczyła grupy "Specjaliści z dziedziny prawa", bez rozróżnienia między adwokatami, radcami prawnymi, sędziami czy prokuratorami.

 • 9. Pytanie o wsparcie w prowadzeniu analiz na temat "Dostosowanie podaży pracy do zmian popytu na pracę na rynkach lokalnych i regionalnych"

  W tej sprawie prosimy o kontakt z Redaktorem Portalu - adres mailowy znajduje się w zakładce Kontakty.

 • 10. Czy monitorują Państwo poziom zatrudnienia obcokrajowców w Polsce? Interesuje mnie jakie są prognozy na nadchodzące lata i jak sprawa wyglądała w przeszłości.

  Poziom zatrudnienia obcokrajowców nie jest monitorowany w ramach realizacji Zadania2, w którym analizowane są głównie przekroje:
  średnich grup zawodowych, wojewódzki i sektorowy. Obecnie nie podejmowano prób analizy dodatkowych przekrojów (np. obywatel Polski, obcokrajowiec) ze względu na jakość danych statystycznych (BAEL). W przyszłości wskazany przekrój mógłby być analizowany, przy założeniu dostępu do odpowiednich baz danych statystycznych.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom