{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

wróć do "KONFERENCJE"

Podsumowanie konferencji

13 grudnia 2011 r., I Konferencja

 pod tytułem "System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce"

Konferencję otworzyły i przywitały referentów oraz zaproszonych gości prof. nadzw.  Bożenna Balcerzak-Paradowska, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (Partner) oraz Iwona Zakrzewska, dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Lider Projektu). Potrzeby i oczekiwania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prognozowanie zatrudnienia przedstawiła Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

O celach podjętych prac badawczych mówiła prof. Elżbieta Kryńska, kierownik merytoryczny Zadania 2 z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przedstawiła cele projektu, jego adresatów oraz produkty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania.

Determinanty zatrudnienia w świetle teorii ekonomii zaprezentował prof. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem wystąpienia było zidentyfikowanie podstawowych czynników determinujących zatrudnienie w regionie w świetle głównych teorii rynku pracy sformułowanych w ekonomii (ekonomia neoklasyczna, ekonomia keynesistowska, teoria bezrobocia równowagi, teoria trzech sektorów gospodarki).

Studia przypadków prognozowania zatrudnienia za granicą prezentowała mgr Ewa Gałecka-Burdziak ze Szkoły Głównej Handlowej. W wystąpieniu zwrócono uwagę na uwarunkowania teoretyczne tworzonych prognoz oraz na badania Europejskiej Agencji CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Referentka przedstawiła metody prognozowania popytu na pracę w wybranych państwach (Holandia, Wielka Brytania, Australia) i wnioski wynikające z podjętych analiz.

Z kolei polskie studia przypadków prognozowania zaprezentowała dr Iwona Kukulak-Dolata z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W prezentacji omówiono charakter opracowywanych prognoz, metody stosowane do prognozowania oraz bariery w prowadzeniu procesu prognostycznego w Polsce. Przedmiotem analizy były projekty rządowe realizowane na potrzeby Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę, który funkcjonował przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, oraz projekty realizowane na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także projekty samorządowe z 14 województw.

Analizowane projekty zamieszczone są na stronach internetowych: MPiPS, publicznych służb zatrudnienia, CRZL, bazach projektów badawczych EFS, wojewódzkich urzędów pracy, regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz własne zasoby biblioteczne.

Wnioski z analiz teoretycznych i wdrożeniowych dla systemu prognostyczno-informacyjnego prognozowania zatrudnienia omówiła dr Halina Sobocka-Szczapa z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Czynniki ekonomiczne, demograficzne i instytucjonalne to determinanty popytu na pracę. Prognozowanie popytu na pracę wymaga integracji danych pochodzących z różnych źródeł i ich dopasowania w czasie. Trzeba także tworzyć własną bazę danych. W procesie tworzenia prognoz należy korzystać z doświadczeń innych krajów (wiedza ekspercka). Obok popytu nowego w procesie prognozowania powinien być uwzględniany tzw. popyt odtworzeniowy. Istotnym, choć uzupełniającym źródłem informacji wykorzystywanym w procesie prognozowania powinny być wyniki badań ilościowych (ujednolicenie narzędzi badawczych. Powinien zostać zachowany także wymóg ciągłości procesów prognozowania.

Sposób przyszłego udostępniania opracowywanego systemu poprzez portal internetowy www.prognozowaniezatrudnienia.pl przedstawił dr Łukasz Arendt z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Portal spełniać będzie funkcje: informacyjną, aplikacyjną usługową dla projektu, integracyjną i edukacyjną. Będzie narzędziem pracowników publicznych służb zatrudnienia wspierającym pracę z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Z portalu będą mogli korzystać przedstawiciele struktur rządowych i samorządowych, środowiska naukowego i akademickiego, politycy, parlamentarzyści, dziennikarze i publicyści, młodzież szkolna. Następnie referent omówił konstrukcję portalu i poszczególne jego elementy.

Podsumowania konferencji, wygłoszonych referatów oraz dyskusji dokonał prof. Zbigniew Strzelecki ze Szkoły Głównej Handlowej.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom