http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zakładce „Scenariusze”. Prognoza analogowa uwzględnia procesy konwergencji w strukturze popytu na pracę między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej.


* * *

W narzędziu prognostycznym http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/ dostępne są już pełne wyniki prognoz liczby pracujących w Polsce do 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!!!

* * *

Zgodnie z wynikami prognoz w przekroju sektorowym należy spodziewać się znacznego spadku (w ujęciu względnym) liczby pracujących w rolnictwie (o 24% w perspektywie 2014-2015), niewielkiego zmniejszenia zatrudnienia w przemyśle (o 2%), przy wzroście liczby pracujących w usługach rynkowych i nierynkowych (o, odpowiednio, 12% i 5%).

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Liczba pracujących w Polsce w latach 1995-2022 według sektorów ekonomicznych, w mln osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju sektorów i wielkich grup zawodów przedstawiono w plik: Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-2022


Wyniki prognoz w przekroju wojewódzkim wskazują na istotne różnice w trajektoriach kształtowania się liczby pracujących. Dużego przyrostu zatrudnienia (w ujęciu względnym) należy spodziewać się w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i śląskim. Równocześnie dla województwa kujawsko pomorskiego i opolskiego prognozowane są znaczące spadki liczby pracujących (odpowiednio, o 6,7% i 6% w perspektywie 2015-2022).

Województwa: Dolnośląskie - Małopolskie
RokWojewództwo
DolnośląskieKujawsko-pomorskieLubelskieLubuskieŁódzkieMałopolskie
2015 1140,9 751,3 947,7 432,8 1310,5 1331,3
2016 1150,2 747,2 943,2 433,0 1303,0 1332,6
2017 1143,3 735,2 949,8 429,4 1300,5 1335,3
2018 1153,1 728,6 943,2 429,8 1312,1 1340,0
2019 1157,5 727,6 955,3 427,6 1316,5 1340,0
2020 1159,0 722,0 959,3 427,2 1327,3 1337,9
2021 1162,6 718,3 957,8 425,2 1325,2 1339,8
2022 1166,7 701,0 959,2 429,9 1323,3 1343,9


Województwa: Mazowieckie - Śląskie
RokWojewództwo
MazowieckieOpolskiePodkarpackiePodlaskiePomorskieŚląskie
2015 2465,9 341,1 855,7 477,5 936,6 1945,7
2016 2477,7 340,5 855,4 482,0 943,7 1945,4
2017 2487,5 339,7 854,2 486,1 946,1 1948,5
2018 2501,0 338,2 855,1 487,2 951,9 1962,2
2019 2509,0 336,6 854,1 487,6 967,1 1978,5
2020 2507,3 331,2 852,1 480,0 964,8 1998,8
2021 2507,5 323,4 848,3 478,5 959,9 2011,2
2022 2521,2 320,7 847,2 477,9 968,8 2010,1


Województwa: Świętokrzyskie - Zachodniopomorskie
RokWojewództwo
ŚwiętokrzyskieWarmińsko-mazurskieWielkopolskieZachodniopomorskie
2015 598,7 564,8 1362,2 590,1
2016 611,0 565,0 1366,6 592,3
2017 605,5 564,5 1369,1 597,4
2018 599,6 565,4 1375,8 603,0
2019 599,6 565,0 1379,3 606,5
2020 602,9 564,0 1381,8 608,1
2021 600,4 562,1 1381,6 610,9
2022 596,4 561,8 1386,3 614,1


Po uwzględnieniu korekt zgłoszonych przez ekspertów – ekonomistów rynku pracy, Konsorcjum Ekonometryczne opracowało skorygowaną prognozę liczby pracujących w Polsce do roku 2022 w trzech wariantach: pesymistycznym, optymistycznym i pośrednim (najbardziej prawdopodobnym).
W scenariuszu pesymistycznym liczba pracujących w Polsce maleje do 15,97 mln osób w roku 2022 (spadek o 73,6 tys. między 2015 a 2022 rokiem). W wariancie optymistycznym możemy liczyć na wzrost liczby pracujących w latach 2015-2022 o 288,8 tys. osób. W rezultacie w 2022 roku liczba pracujących powinna oscylować wokół 16,31 mln osób. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest, iż w horyzoncie prognozy liczba pracujących osiągnie poziom 16,29 mln osób (wzrost o 175,8 tys. w latach 2015-2022).

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Skorygowane prognozy liczby pracujących w Polsce na lata 2015-2022 w trzech wariantach (pesymistycznym, pośrednim i optymistycznym), w tys. osób

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju województw na lata 2014-2022

Prognozy liczby pracujących w Polsce do 2022 roku w przekroju wielkich grup zawodów przedstawiono w pliku:
Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 2014-2022

* * *

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki prognoz w przekroju grup zawodów, sektorów i województw do roku 2020

* * *

Prognozy dla grup zawodów o największej i najmniejszej liczbie pracujących w 2020 roku dla Polski:

* * *

Prognozy dla 10 grup zawodów o największej liczbie pracujących w 2020 roku w przekroju województw:

* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku według sektorów ekonomicznych:

Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów
Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów
Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów
Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów
* * *

Prognozy zatrudnienia do 2020 roku dla województw:

Prognoza zatrudnienia dla województwa dolnośląskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa kujawsko-pomorskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa lubelskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa lubuskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa łódzkiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa małopolskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa mazowieckiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa opolskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa podkarpackiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa podlaskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa pomorskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa śląskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa świętokrzyskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa warmińsko-mazurskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego według grup zawodów
Prognoza zatrudnienia dla województwa zachodniopomorskiego według grup zawodów
* * *
Po przetestowaniu uniwersalności modelu prognostycznego opracowanego dla pilotażowego województwa zostanie zbudowany model ekonometryczny, który umożliwi generowanie prognoz zatrudnienia dla całej Polski do 2020 roku w trzech przekrojach:
  • grup zawodów (na poziomie grup średnich z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy),
  • sektorów ekonomicznych (według PKD2007 w podziale na: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe i usługi nierynkowe),
  • obszarów statystycznych NUTS II.

Prognozy globalne zostały opracowane w III kwartale 2013 roku.


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”