http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Projekt

Realizacja projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, została przedłużona.

* * *


PROJEKT –  1.13

Tytuł ProjektuAnaliza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej

Okres realizacji Projektu – 01.01.2009 r. – 31.12.2014 r.

Cele Projektu:

Cel główny: wsparcie instytucji rynku pracy poprzez dostarczenie i rozwój systemu analizowania, monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w kontekście prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej oraz badania efektywności usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 

Budżet Projektu – 21 050 809,00 zł

Grupy docelowe Projektu – pracownicy Państwowych Służb Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zainteresowane wynikami badań naukowych przeprowadzanych w ramach projektu.

Zadania Projektu:

Rezultaty Projektu:

Twarde:

Miękkie:

Przebieg realizacji i rezultaty projektu/Kalendarium:


Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościCentrum Rozwoju Zasobów LudzkichInstytut Pracy i Spraw SocjalnychUnia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją Umowy partnerskiej IPiSS i CRZL na rzecz realizacji Projektu pt. „Analiza procesów zachodzących na polskim rysnku pracy i wobszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”