{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Projekt

Realizacja projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, została przedłużona.

* * *

PROJEKT –  1.13

Tytuł ProjektuAnaliza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej

Okres realizacji Projektu – 01.01.2009 r. – 31.12.2014 r.

Cele Projektu:

Cel główny: wsparcie instytucji rynku pracy poprzez dostarczenie i rozwój systemu analizowania, monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w kontekście prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej oraz badania efektywności usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • gromadzenie usystematyzowanej wiedzy o dynamice przemian gospodarczych
  w powiązaniu z rynkiem pracy,
 • opracowanie diagnozy (aktualizowanej) dominujących trendów na rynku pracy
  w układzie regionalnym i w całym kraju,
 • diagnozowanie wpływu otoczenia społeczno-gospodarczego na rynek pracy
  i uzależnień polskiego rynku pracy od sytuacji w krajach UE, formułowanie na tej podstawie wieloletnich prognoz,
 • gromadzenie najnowszego dorobku naukowego z zakresu rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego,
 • zwiększenie wiedzy na temat obecnie stosowanych metod i narzędzi do badania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a następnie stworzenie metodologii tego badania,
 • umożliwienie MPiPS systematycznego monitorowania efektywności polityk rynku pracy,
 • wypracowanie konkretnych zaleceń i rekomendacji dla polityki społeczno-gospodarczej, w tym wzmacniających działania polityki rynku pracy, politykę społeczną i politykę fiskalną państwa,
 • wzmocnienie potencjału analitycznego DAE MPiPS oraz współpracy instytucji kreujących politykę społeczno-gospodarczą w kontekście wpływu na rynek pracy
  i system zabezpieczenia społecznego,
 • upowszechnienie wypracowanych zaleceń i rekomendacji.

 

Budżet Projektu – 21 050 809,00 zł

Grupy docelowe Projektu – pracownicy Państwowych Służb Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zainteresowane wynikami badań naukowych przeprowadzanych w ramach projektu.

Zadania Projektu:

 • Zadanie 1. Przeprowadzenie badań i analiz oraz na ich podstawie opracowanie 6 edycji Raportu - Zatrudnienie w Polsce 2008-2013, ich druk i zorganizowanie konferencji promujących ww. Raporty, przeprowadzenie badań i analiz oraz na ich podstawie opracowanie, druk i zorganizowanie konferencji promującej Raport Zatrudnienie w Polsce mniejszości etnicznych/imigrantów 2011-2013
 • Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.
 • Zadanie 3. Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
 • Zadanie 4. Publikacja na stronie  internetowej Departamentu Analiz Ekonomicznych
  i Prognoz MPiPS: "Opracowań poświęconych wybranym zagadnieniom polityki rynku pracy i zabezpieczenia społecznego" oraz wzmocnienie potencjału analitycznego pracowników DAE MPiPS.
 • Zadanie 5. Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu.
 • Zadanie 6. Zarządzanie projektem – obsługa administracyjno-merytoryczna.
 • Zadanie 7. Ewaluacja i audyt projektu.

Rezultaty Projektu:

Twarde:

 • Publikacja 7 Raportów Zatrudnienie w Polsce w polskiej i angielskiej wersji językowej, w tym publikacja Raportu Zatrudnienie w Polsce mniejszości etnicznych/imigrantów 2011 – 2013,
 • Publikacja broszury Realizacja projektów systemowych na rzecz IRP w Priorytecie I PO KL,
 • 7 konferencji dla instytucji rynku pracy promujących Raporty Zatrudnienie w Polsce,
 • 1 pilotażowa prognoza zatrudnienia dla wybranego województwa wraz z raportem,
 • 3 prognozy popytu na pracę w ujęciu globalnym,
 • 9 raportów końcowych zawierających prognozy popytu na pracę,
 • 1 portal internetowy z globalnymi prognozami popytu na pracę,
 • 300 osób przeszkolonych z obsługi portalu internetowego,
 • 3 ogólnopolskie konferencje prezentujące prognozy zatrudnienia,
 • 1 model ekonometryczny do prognozowania zatrudnienia,
 • 1 zespół ds. opracowania systemu prognostyczno – informacyjnego (Rada Programowa),
 • 1 metodologia do badania efektywności podstawowych APZ stosowanych przez PUP,
 • 1 konferencja dla instytucji rynku pracy, promująca metodologię badania efektywności APZ stosowanych przez PUP,
 • 1 seminarium dla IRP pn.: System świadczenia usług zatrudnieniowych: wyzwania, perspektywy, inicjatywy - projekty pilotażowe urzędów pracy
 • 32 osoby z WUP przeszkolone ze stosowania opracowanej metodologii,
 • 1000 osób przeszkolonych z dziedziny monitorowania efektywności aktywnych polityk rynku pracy,
 • 1 strona www (aktualizowana) DAE MPiPS,
 • 20 „Opracowań poświęconych wybranym zagadnieniom polityki rynku pracy
  i zabezpieczenia społecznego” w dwóch wersjach językowych,
 • 1 opracowanie Wykorzystanie w praktyce rezultatów projektu.

Miękkie:

 • Szersza wiedza wśród instytucji rynku pracy (PUP, WUP, MPiPS) na temat aktualnych procesów zachodzących na polskim rynku pracy, w tym dotyczących mniejszości etnicznych/imigrantów (badanie ankietowe odbiorców publikacji
  i uczestników konferencji),
 • Łatwiejszy dostęp do najnowszych wyników badań pracowników (z MPiPS, WUP
  i PUP) zajmujących się kreowaniem i implementacją polityk rynku pracy,
 • Szersza wiedza wśród instytucji rynku pracy (WUP, PUP) na temat stosowania efektywnych metod i narzędzi do badania efektywności organizowanych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (badanie ankietowe odbiorców publikacji
  i uczestników konferencji),
 • Łatwiejszy dostęp pracowników z 338 PUP i z 16 WUP do funkcjonalnej metodologii badania efektywności APZ; zwiększenie dostępu  do informacji na temat prognozowania zatrudnienia,
 • Wzrost kompetencji analitycznych pracowników DAE MPiPS

Przebieg realizacji i rezultaty projektu/Kalendarium:

 • Podpisanie umowy z Fundacją Naukową Instytut Badan Strukturalnych na opracowanie trzech edycji Raportu Zatrudnienie w Polsce (lata 2008 – 2010) –
  3 sierpnia 2009 r.,
 • Publikacja broszury Realizacja projektów systemowych na rzecz IRP w Priorytecie I PO KL - październik 2009 r.,
 • Seminarium pn.: System świadczenia usług zatrudnieniowych: wyzwania, perspektywy, inicjatywy - projekty pilotażowe urzędów pracy – 12 – 13 października 2009 r.,
 • Podpisanie umowy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na wykonanie badania Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
  7 maja 2010 r.,
 • Raport Zatrudnienie w Polsce 2008 – sierpień 2010 r.,
 • Konferencja promująca Raport Zatrudnienie w Polsce 2008 – 19 października 2010 r.,
 • Raport Zatrudnienie w Polsce 2009 – marzec 2011 r.,
 • Konferencja promująca Raport Zatrudnienie w Polsce 2009 – 17 maja 2011 r.,
 • Podpisanie umowy partnerskiej z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) –
  22 lipca 2012 r.,
 • Raport Zatrudnienie w Polsce 2010 – wrzesień 2011 r.,
 • Konferencja promująca Raport Zatrudnienie w Polsce 2010 – 19 września 2011 r.,
 • Konferencja pt.: System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce (zorganizowana w ramach partnerstwa z IPiSS) – 13 grudnia 2011 r.,
 • Raport „Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek teoretyczny
  i wdrożeniowy – świat i Polska
  ” (opracowany w ramach partnerstwa z IPiSS) – grudzień 2011 r.,
 • Informator Zintegrowany system prognostyczno – informacyjny zatrudnienia, numer pierwszy (opracowany w ramach partnerstwa z IPiSS) – grudzień 2011 r.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom