{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»System prognozowania»Przyjęta metodologia prognozowania

Przyjęta metodologia prognozowania

Proponowana struktura modelu prognostycznego zawiera konstrukcję modeli od strony popytowej rynku pracy (liczba pracujących), przy zastosowaniu kontroli ze strony podażowej (liczba ludności, współczynnik aktywności zawodowej). Modele uwzględniają charakterystyki regionalne (wojewódzkie i podregionalne) poprzez wykorzystywanie zmiennych objaśniających odnoszących się bezpośrednio do danego poziomu podziału terytorialnego. Wahania koniunkturalne uwzględnione są poprzez umieszczenie w grupie zmiennych objaśniających determinant rozwoju gospodarczego. Zmiany trendów na rynku pracy uwzględniono poprzez modelowanie współzależności zmiennych determinujących obszar rynku pracy. Wykorzystanie dla modeli globalnych (krajowych), wojewódzkich i podregionalnych oraz sektorowych specyfikacji przyczynowo-skutkowych pozwala na uzyskanie zróżnicowania przekrojowego (przestrzennego, sektorowego, zawodowego). Tak sformułowana struktura hierarchiczna modeli zapewnia uwzględnienie procesów społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim i podregionalnym) oraz uwzględnienie trendów europejskich i światowych, w kształtowaniu się struktury i liczby pracujących we wszystkich analizowanych przekrojach.

Konstrukcja (estymacja) modeli oparta jest na zaawansowanych technikach doboru zmiennych oraz odpowiednich metodach estymacji (metody estymacyjne dobrane do klasy modeli).  Techniki prognozowania (ekstrapolacja, symulacja, itp.) dobierane są adekwatnie  do klasy modeli (trendu, przyczynowo-skutkowe, współzależne, itp.). Elastyczność modeli zapewniona jest poprzez hierarchiczną budowę oraz możliwość korekt eksperckich na każdym etapie modelowania i prognozowania. Taka budowa zapewnia również spójność w przekroju przestrzennym, sektorowym i zawodowym. Konstrukcja modeli, na ile to jest możliwe (szczególnie z powodu dostępności danych statystycznych), pozwala na prognozowanie popytu na pracę (liczby pracujących) z uwzględnieniem charakterystyk danego obszaru (każdy z modeli zasilany jest specyficznymi wartościami zmiennych objaśniających).

W przekroju sektorowym budowane są modele dla a) rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa, b) przemysłu i budownictwa, c) usług rynkowych, d) usług nierynkowych.

W przekroju zawodowym modelowanie uwzględnia Klasyfikację Zawodów i Specjalności z 2010 roku. Modele prognostyczne w przekroju zawodowym pozwalają na generowanie prognoz dla grup wielkich (10 grup), grup dużych (43 grupy) oraz grup średnich (132 grupy).

Głównym źródłem danych statystycznych w badaniu jest Bank Danych Lokalnych GUS dostarczający wiarygodnych i powszechnie dostępnych danych dla analiz przekrojowych (przestrzennych, sektorowych, zawodowych (wielkie grupy zawodowe)). Dla przekroju dużych i średnich grup zawodowych (dane krajowe) oraz wielkich, dużych i średnich grup zawodowych (dane wojewódzkie) wykorzystane są dostępne dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Są to dane indywidualne, nieidentyfikowane pozwalające na oszacowanie niezbędnych liczebności przekrojowych oraz struktur. W prognozowaniu struktury zawodowej w podregionach wybranego województwa wykorzystane są struktury zawodowe dla województwa, skorygowane specjalizacją sektorową podregionów.

Ze względu na ciągłość oraz coraz wyższą jakość (np. zwiększenie próby w BAEL) badań statystycznych GUS zbiory danych wykorzystywane do konstrukcji modeli prognostycznych będą miały zapewnioną możliwość kompletnego uzupełnienia danych w kolejnych okresach.

 

I. Modele i prognozy dla wybranego województwa (województwo łódzkie)

Struktura modelu prognostycznego

Struktura modelu prognostycznego dla województwa łódzkiegoModel dla województwa (A)  - wielorównaniowy model ekonometryczny.

Model dla województwa według podregionów (B) - model z interakcjami przestrzennymi.

Model dla województwa według sektorów (C) - wielorównaniowy model przekrojowy.

Modele dla województwa według wielkich, dużych i średnich grup zawodowych – wielorównaniowe modele proste (tendencji rozwojowych, autoregresyjny, wygładzania wykładniczego, średniej ruchomej (równania stochastyczne i deterministyczne)).

Modele B i C umożliwiają generowanie niezależnych prognoz struktury i liczby pracujących w przekrojach (przestrzennym i sektorowym), przy uwzględnieniu prognoz uzyskanych w modelu dla województwa  - A.

Modele dla województwa według wielkich (10), dużych (43) i średnich (132) grup zawodowych, umożliwiają generowanie prognoz struktury pracujących, która wykorzystana jest do wyznaczenia prognoz liczby pracujących w wielkich, dużych i średnich grupach zawodowych na podstawie modeli dla: województwa (A), podregionów (B), sektorów (C).

Prognozy uzyskiwane są w sposób hierarchiczny przy wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego oraz zapewnieniu spójności prognoz na każdym poziomie dezagregacji (dla każdego przekroju).

 

II. Modele i prognozy globalne (dla kraju)

 Struktura modelu prognostycznego

Struktura modelu prognostycznego dla kraju

Model globalny (A)  - wielorównaniowy model ekonometryczny.

Model globalny według województw (B) - model z interakcjami przestrzennymi.

Model globalny według sektorów (C) - wielorównaniowy model przekrojowy.

Model globalny (16 modeli wojewódzkich) według wielkich, dużych i średnich grup zawodowych – wielorównaniowe modele proste (tendencji rozwojowych, autoregresyjny, wygładzania wykładniczego, średniej ruchomej (równania stochastyczne i deterministyczne)).

Modele B i C będą umożliwiały niezależne prognozowanie liczby pracujących w przekrojach (przestrzennym i sektorowym), przy uwzględnieniu prognoz uzyskanych w modelu globalnym  - A.

Modele globalne według wielkich (10), dużych (43) i średnich (132) grup zawodowych, będą umożliwiały prognozowanie struktury pracujących, która będzie wykorzystana do wyznaczenia prognoz liczby pracujących w wielkich, dużych i średnich grupach zawodowych na podstawie modelu globalnego (A), wojewódzkiego (B) i sektorowego (C).

Prognozy będą uzyskane w sposób hierarchiczny przy wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego oraz zapewnieniu spójności prognoz na każdym poziomie dezagregacji (dla każdego przekroju).

Oprogramowanie modelu prognostycznego pozwoli na cykliczne uzupełnianie bazy danych oraz generowanie scenariuszy rozwoju gospodarczego, które będą uwzględniane w procesie generowania nowych wersji prognoz w kolejnych latach lub przy wariantowych założeniach prognostycznych (scenariusze, prognozy wariantowe).

Prezentacja wyników prognozowania będzie się odbywać przy pomocy tradycyjnych tablic przekrojowo-czasowych, wykresów i map. Proponuje się również zastosowanie interaktywnych tablic danych wieloprzekrojowych pozwalających na wyświetlanie danych na wybranych poziomach dezagregacji oraz w wybranych przekrojach. Istnieje również możliwość wizualizacji dynamicznej.

W miarę pojawiania się nowych danych, po aktualizacji baz danych, będzie istniała możliwość oceny jakości prognoz przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych miar jakości prognoz ex-post (np. absolutny błąd procentowy – MAPE). Ze względu na złożenie błędów prognoz liczby pracujących ogółem oraz prognoz przekrojowych proponowana jest ocena jakości prognoz nominalnych (liczb pracujących w poszczególnych przekrojach) oraz ocena jakości prognoz struktury (wskaźniki struktury).

Ze względu na znaczną ilość przekrojów poddawanych analizie i prognozowaniu oraz wielkość bazy danych (zarówno historycznych, jak również w horyzoncie prognozy) w kolejnym etapie projektu proponowane jest wykorzystanie połączenia baz danych, narzędzi analitycznych oraz wizualizacji danych w interaktywny system informatyczny.

Oprogramowanie modelu prognostycznego pozwoli na konstruowanie scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego (modyfikacja prognozy demograficznej, aktywności ekonomicznej i zawodowej, elastyczności zatrudnienia, itp.), których wyniki będą uwzględniane w prognozach końcowych (przekrojowych). Możliwe będzie również korygowanie szczegółowych założeń lub wartości wynikowych (prognoz przekrojowych). Skutki korekt będą uwzględnianie w całym modelu prognostycznym w celu zapewnienia spójności wyników.

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom