{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Informacje o zadaniu»Rada Programowa Zadania

wróć do listy Rada Programowa Zadania

Rada Programowa Zadania

Z działań Rady Programowej

Ósme posiedzenie Rady Programowej Zadania 2 odbyło się 5 marca 2014 r.

Ósme posiedzenie Rady Programowej odbyło się  5 marca 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

Posiedzenie otworzył i prowadził prof. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rady Programowej.
Prof. Z. Wiśniewski przedstawił recenzję raportu końcowego zawierającego wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020r. W posumowaniu prof. Wiśniewski podkreślił wysoką wartość recenzowanego raportu, jego walory metodologiczne, poznawcze i aplikacyjne. Na wysoką ocenę składają się zdaniem recenzenta: dojrzały warsztat badawczy, przejrzysta struktura, zebranie i analiza bogatego materiału statystycznego, uwzględnienie korekt eksperckich, walory poznawcze i klarowność prezentacji. Rada Programowa po wysłuchaniu recenzji i dyskusji przyjęła jednogłośnie raport  końcowy zawierający wyniki prognoz zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020 r.
Kolejny punkt posiedzenia był poświęcony omówieniu struktury raportu końcowego „Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski”. Po prezentacjach prof. E. Kwiatkowskiego i prof. B. Sucheckiego głos w dyskusji zabrali prof. Z. Wiśniewski, prof. Z. Strzelecki, prof. A. Karpiński, dr. K. Kopczewska, prof. K. Frieske, prof. B. Suchecki i dr A. Gajdos. Rada Programowa przyjęła zaprezentowany raport z sugestią wykorzystania przed opublikowanie zgłoszonych w dyskusji sugestii i uwag.
Następnie dr Ł. Arendt przedstawił Podręcznik Użytkownika narzędzia prognostycznego jak i samo narzędzie, omawiając zawartość narzędzia w zależności od przypisanych poziomów dostępu. Członkowie Rady Programowej wypowiedzieli się za jak najszerszym otwarciem dostępu do narzędzia prognostycznego. Rada Programowa podjęła decyzję o przygotowaniu oficjalnego stanowiska w sprawie dostępu do opracowanego narzędzia i przesłaniu na ręce Ministra Pracy.
W kolejnym punkcie posiedzenia dr A. Gajdos omówił założenia dotyczące szkoleń z obsługi narzędzia prognostycznego kierowanych do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.
Prof. E. Kryńska przedstawiła informacje o postępach prac w Zadaniu 2, po czym prof. Z. Strzelecki zamknął posiedzenie Rady Programowej.

Siódme posiedzenie Rady Programowej Zadania 2 odbyło się 19 grudnia 2013 r.

Siódme posiedzenie Rady Programowej odbyło się 19 grudnia 2013 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Posiedzenie otworzyła dr Katarzyna Kopczewska. Następnie prowadzenie posiedzenia przejął prof. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rady Programowej.
Pierwszym punktem posiedzenia było wysłuchanie recenzji raportu końcowego zawierającego wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020r. Recenzenci (prof. J. Witkowski oraz prof. W. Jarmołowicz) przedstawili swoje oceny i uwagi wobec raportu. Po wysłuchaniu recenzji i zabraniu głosów w dyskusji (prof. K. Frieske, dr K. Kopczewska, prof. A. Karpiński, prof. B. Suchecki, dr A. Gajdos, prof. E. Kwiatkowski) Rada Programowa przyjęła jednogłośnie raport końcowy zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r. i zaleciła w redakcji końcowej uwzględnienie metodologicznych problemów, na które zwrócili uwagę recenzenci.
W drugim punkcie posiedzenia prof. E. Kwiatkowski i mgr P. Włodarczyk przedstawili propozycje korekty do prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020r. Propozycja korekt dotyczyła: rolnictwa (rozważenie ograniczenie tempa wzrostu liczby pracujących i udziału liczby pracujących w grupie 2 – specjaliści w liczbie pracujących ogółem w rolnictwie po roku 2017), przemysłu (spadku liczby pracujących w grupie 9 – pracownicy przy pracach prostych w przemyśle w całym okresie prognozy).
Następnie dr A. Gajdos przedstawił skorygowaną ostateczną prognozę zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020 roku. W porównaniu do prognoz wstępnych, przewidywania zmieniły się w niewielkim stopniu. Zgodnie z opinią ekspertów udało się ograniczyć prognozę spadku liczby pracujących w rolnictwie i przemyśle.  Rada Programowa po wysłuchaniu prezentacji przyjęła ostateczną prognozę zatrudnienia w kraju. Opracowanie  skierowane zostało  do recenzji do prof. Z. Wiśniewskiego – członka Rady Programowej.
Po wysłuchaniu informacji o stanie realizacji Zadania 2 prof. Z. Strzelecki wobec braku spraw wniesionych zamknął posiedzenie Rady Programowej.

Szóste posiedzenie Rady Programowej Zadania 2 odbyło się 6 listopada 2013 r.

Szóste posiedzenie Rady Programowej odbyło się 6 listopada 2013 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.
Spotkanie Rady Programowej otworzył prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rady Programowej.
Następnie P. Włodarczyk przedstawił korektę do prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r. opracowaną przez prof. E. Kwiatkowskiego i prelegenta, prezentując szczegółowe propozycje korekt dla poszczególnych grup zawodów oraz województw. W dyskusji, która dotyczyła zagadnień wpływu płacy minimalnej na wyniki prognozy oraz dezagregacji przestrzennej płacy przeciętnej, udział wzięli prof. K. Frieske, prof. B. Suchecki, prof. J. Witkowski i prof. Z. Strzelecki. Rada Programowa po wysłuchaniu prezentacji oraz dyskusji przyjęła propozycje korekt przygotowanych przez zespół prof. E. Kwiatkowskiego do prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r.
Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja ostatecznej prognozy zatrudnienia według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 r., którą poprowadził prof. B. Suchecki. Prof. Suchecki omówił zastosowane podejście metodologiczne, założenia przyjęte dla modelu makroekonomicznego oraz modeli liczby pracujących, a następnie dr A. Gajdos zaprezentował wyniki prognoz. W części dyskusyjnej, w której zabrali głos prof. Frieske i prof. Karpiński zwrócono uwagę na kilka wątków: zależność wskaźników zatrudnienia od postępu technicznego, stabilizację poziomu zatrudnienia (ogółem) do 2020 r.. Rada Programowa po wysłuchaniu prezentacji i dyskusji przyjęła raport - został on skierowany do recenzji, które zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu Rady.
Po omówieniu prognoz zatrudnienia w ujęciu regionalnym dr A. Gajdos zaprezentował narzędzie prognostyczne. Omówił poszczególne poziomy dostępu, interfejs narzędzia, sposób wyboru przekrojów, w jakich narzędzie generuje wyniki prognoz, a także plany związane ze szkoleniem użytkowników narzędzia z Publicznych Służb Zatrudnienia.  
Następnie prof. E. Kryńska przedstawiła zakres prac zrealizowanych w Zadaniu 2, według stanu na 31.10.2013 r. oraz plany do końca 2013 roku i na I kwartał 2014 roku. Po dyskusji dotyczącej upowszechniania rezultatów Zadania 2 podczas debaty „Projekt praca dla młodych”, która miała odbyć się 6 grudnia 2013 r., Przewodniczący Rady Programowej wobec braku innych spraw wniesionych zamknął posiedzenie Rady Programowej.

Piąte posiedzenie Rady Programowej Zadania 2 odbyło się 10 kwietnia 2013 r.

Piąte posiedzenie Rady Programowej odbyło się 10 kwietnia 2013 roku w Centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie.
Posiedzenie Rady programowej otworzył i prowadził prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rady Programowej.
Pierwszym merytorycznym punktem spotkania było omówienie przez prof. dr hab. B. Sucheckiego i dr A. Gajdosa wyników estymacji parametrów modeli ekonometrycznych do prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w ujęciu globalnym wraz z prezentacją wstępnych rezultatów. Zaprezentowano ekonometryczny model makroekonomiczny oraz model zawodowy, zbudowane na potrzeby opracowania prognozy, wskazując przykłady rozwiązań zagranicznych (tzw. dobre praktyki), które zostały włączone do polskich modeli. Omówiono zastosowaną strategię estymacji parametrów, występujące sprzężenia zwrotne oraz trudności, jakie wystąpiły w realizacji tych prac. Następnie dr K. Kopczewska przedstawiła recenzję tego zadania, podkreślając solidność i rzetelność opracowanego materiału. Po dyskusji, w której wzięli udział prof. dr hab. Z. Strzelecki, prof. dr hab. K. Frieske i prof. dr hab. B. Suchecki Rada Programowa przyjęła przedstawiony materiał, zalecając wprowadzenie wskazanych w trakcie dyskusji korekt.
Drugim punktem spotkania była prezentacja korekty eksperckiej do wstępnej wersji prognozy zatrudnienia według grup zawodów poprowadzona przez prof. dr hab. E. Kwiatkowskiego i mgra P. Włodarczyka. Prelegenci odnieśli się do zastosowanego w prognozowaniu podejścia metodycznego, skupiając się na omówieniu konkretnych postulatów dotyczących wprowadzenia zmian do przyjętych wcześniej założeń (m.in. co do prognozy tempa wzrostu PKB, prognozy inflacji).
W trzecim punkcie dr A. Gajdos przedstawił wyniki prognozy zatrudnienia według grup zawodów uwzględniające zaproponowane korekty - liczby pracujących ogółem (2003-2012) zgodnie z NSP2011, struktury pracujących w przekroju grup zawodowych (BAEL2011), reestymacji modelu w przekroju wielkich grup zawodowych, korekty prognozy liczby pracujących ogółem (2013-2020) i struktury pracujących w przekroju wielkich, średnich i dużych grup zawodowych (ekspercka). Następnie prof. dr hab. Z. Wiśniewski zaprezentował recenzję raportu omawiającego wyniki tych prognoz. Recenzent podkreślił praktyczny walor raportu odnosząc się do zastosowanego warsztatu badawczego, bogatego materiału statystycznego i klarowności prezentacji. W dyskusji nad raportem wziął udział prof. dr hab. A. Karpiński i prof. dr hab. E. Kwiatkowski. Profesor Karpiński porównując wyniki prognoz z rezultatami innych projekcji (bazujących na założeniu, że tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy będą zbieżne z tendencjami zachodzącymi w krajach wysoko rozwiniętych) podkreślił, iż prognoza wskazuje na niepokojące sygnały dotyczące polskiego rynku pracy – m.in. na niskie tempo wzrostu zatrudnienia oraz spadki zatrudnienia w niektórych grupach zawodów. Profesor Kwiatkowski mimo wątpliwości, czy można przyjąć, że tendencje zatrudnieniowe w Polsce będą zbieżne w trajektorią dla krajów UE15, zgodził się, iż w przypadku grup o dużych zmianach w wielkości zatrudnienia należy przeprowadzić dodatkowe, pogłębione analizy. Rada Programowa przyjęła jednogłośnie opracowanie i zaleciła zespołowi ekspertów i Konsorcjum Ekonometrycznemu sprawdzenie skali i dynamiki zmian w czterech grupach zawodów, na które zwrócił uwagę profesor Karpiński.
Ostatnim merytorycznym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji o Portalu Internetowym www.prognozowaniezatrudnienia.pl - dystrybucji raportów, promocji działań, przekazywanych informacjach w serwisie „Polecamy, rekomendujemy”, publikacji 13 numerów newslettera oraz rozpoczęciu prac nad przygotowaniem narzędzia prognostycznego.
Na zakończenie dr Ł. Arendt zapoznał Radę Programową z postępami w realizacji zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.”
 

Czwarte posiedzenie Rady Programowej odbyło się 4 października 2012 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

Posiedzenie Rady programowej otworzył i prowadził prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Przewodniczący Rady Programowej.  Poinformował członków Rady i zaproszonych gości o zmianie w składzie Rady Programowej.  Na miejsce prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej w skład Rady wszedł z urzędu nowy dyrektor IPiSS, prof. dr hab. Kazimierz Frieske.

Pierwszym merytorycznym punktem spotkania było omówienie raportu „Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego”. Przemysław Włodarczyk przedstawił cel raportu oraz jego strukturę, zawartość merytoryczną poszczególnych rozdziałów i zastosowane metody badawcze. Dr Artur Gajdos zaprezentował Radzie przyjęte założenia metodologiczne oraz uzyskane wyniki. Recenzent prof. Zenon Wiśniewski pokazując walory omawianego raportu podkreślił przede wszystkim dojrzały warsztat badawczy w tym dobór właściwego instrumentarium statystyczno-ekonometrycznego do zbudowania prognoz na podstawie doświadczeń krajów wysokorozwiniętych; uwzględnienie w procesie prognozowania korekt eksperckich; korzyści utylitarne sprowadzające się do licznych rekomendacji dla przyszłego prognozowania zapotrzebowania na kadry na szczeblu regionalnym. Rada po wysłuchaniu prezentacji i recenzji prof. Zenona Wiśniewskiego, oraz dyskusji przyjęła jednogłośnie raport „Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego”.

Następnie omówiono raport „Dobre praktyki prognozowania popytu na pracę w  Europie”, którego celem jest przedstawienie systemów prognozowania popytu na pracę stosowanych w wybranych krajach UE oraz sformułowanie zaleceń do skonstruowania nowego polskiego systemu prognozowania zatrudnienia. Recenzentka dr Katarzyna Kopczewska podkreśliła, iż przedstawione opracowanie jest wartościową pozycją na polskim rynku ze względu na międzynarodowy przegląd podejść i pokazanie niedostępnych w języku angielskim opisów zagranicznych doświadczeń, które w większości powstają w językach narodowych. Dyskusja i pytania dotyczące raportu koncentrowały się na możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych przy budowie polskiego modelu prognozowania. Rada Programowa po zapoznaniu się z prezentacją raportu i recenzją przyjęła raport „Dobre praktyki prognozowania popytu na pracę w Europie”.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja raportu  zawierającego syntezę wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim autorstwa  dr  I. Kukulak-Dolaty, dr H. Sobockiej-Szczapy. Celem głównym badania ilościowego było sformułowanie wniosków niezbędnych dla procesu konstrukcji systemu prognostycznego w ramach zaakceptowanych modeli ekonometrycznych. Recenzję raportu zawierającego wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego wśród pracodawców w województwie łódzkim przygotował prof. Janusz Witkowski. Recenzent wysoko ocenił fakt podjęcia  tematu w ramach realizowanego projektu i zwrócił uwagę na dwa aspekty: walory metodologiczne oraz użyteczność wyników badania dla prognozowania zatrudnienia. Oceniając walory metodologiczne prof. Witkowski zwrócił uwagę na próbę badawczą (1000 podmiotów), która jest wystarczająca dla zapewnienia reprezentatywności wyników badań na poziomie województwa łódzkiego. Rada Programowa po zapoznaniu się z prezentacją oraz recenzją prof. J. Witkowskiego przyjęła raport zalecając w miarę możliwości uwzględnienie uwag Recenzenta w skorygowanej wersji raportu.

Na zakończenie prof. Elżbieta Kryńska zapoznała Radę Programową z postępami w realizacji zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.”


Trzecie posiedzenie Rady Programowej odbyło się 24 kwietnia 2012 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

Po otwarciu spotkania przez prof. dr hab. Bożenę Balcerzak-Paradowską, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska przedstawiła stan realizacji prac w Zadaniu 2 Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia. Prof. Kryńska podsumowała pierwszy etap prac związanych z opracowaniem pilotażowej prognozy zatrudnienia dla województwa łódzkiego, przedstawiła kolejne zadania prowadzące do przygotowania raportu zawierającego najważniejsze wnioski i syntezy wszystkich działań i opracowań podjętych w tym etapie, a także omówiła postęp prac nad przygotowaniem badania pracodawców oraz przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie raportu „Holenderskie i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu popytu na pracę – wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia” i uwagi zawarte w recenzji przygotowanej przez prof. Andrzeja Karpińskiego. Po dyskusji nad uwagami do raportu Rada Programowa przyjęła raport i podkreśliła znaczenie zagadnień związanych z prognozowaniem zatrudnienia i popytu na pracę, oraz zwróciła uwagę na konieczność jak najszerszego upowszechniania wyników prac realizowanych w ramach Zadania 2.

Następnie została przedstawiona pilotażowa prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim według grup zawodów do 2020 roku. Omówiono modele prognostyczne wykorzystane do opracowania prognozy, prognozy wstępne, korekty eksperckie oraz końcowe wyniki prognoz. Opinię o raportach zawierających wyniki prognoz przedstawiła dr Katarzyna Kopczewska. Rada Programowa zadania nr 2  po wysłuchaniu Autorów pilotażowej prognozy zatrudnienia w województwie łódzkim według grup zawodów do 2020 r. oraz opinii dr K. Kopczewskiej pozytywnie zaopiniowała zaprezentowany materiał.

Ustalono, że raport „Best practices in  forecasting labour demand in Europe” zostanie zaprezentowany Radzie Programowej po dokonaniu niezbędnych korekt językowych w treści raportu (raport jest opracowany w języku angielskim).

Rada Programowa poparła wniosek o umożliwienie publikacji, w formie papierowej, raportu „Pilotażowa prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim według grup zawodów do 2020r.” Raport w wersji elektronicznej zostanie opublikowany na Portalu www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Drugie posiedzenie Rady Programowej Zadania odbyło się 11 stycznia 2012 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Po rozpoczęciu posiedzenia prof. dr hab. Elżbieta Kryńska omówiła postęp prac w Zadaniu Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia przedstawiając opracowane dotychczas produkty, w tym pierwszy opublikowany raport pt. Prognozowanie zatrudnienia według zawodów - dorobek teoretyczny i wdrożeniowy - świat i Polska.
Raport był przedmiotem drugiego wystąpienia, w którym prof. dr hab. Zenon Wiśniewski przedstawił Radzie Programowej i zaproszonym gościom recenzję raportu podkreślając, że spełnia on wszystkie wymagania merytoryczne, osiągnięto zamierzone cele, a także po raz pierwszy zinwentaryzowano w opracowaniu dotychczasowe analizy zorientowane na prognozowanie zatrudnienia zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.  Członkowie Rady zaproponowali, by recenzentem czterech załączników do raportu został prof. dr hab. Zenon Wiśniewski.
Problematykę konceptualizacji modeli prognoz zatrudnienia według zawodów dla województwa łódzkiego przedstawił prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, skupiają się na wnioskach istotnych dla Konsorcjum Ekonometrycznego, które opracuje zarówno model ekonometryczny jak i prognozę zatrudnienia.
Wnioski dla budowy polskiego systemu  prognozowania zatrudnienia płynące z doświadczeń holenderskich i niemieckich, z którymi wybrani członkowie zespołu zapoznali się w trakcie wizyty studyjnej, przedstawił dr Łukasz Arendt. Zaprezentował rozwiązania i problemy , z którymi borykały i borykają się instytucje holenderskie i niemieckie, a które mają znaczenie na obecnym etapie realizacji projektu, jak i dla rozwijania systemu po zakończeniu projektu.
Następnie prof. dr hab. Bogdan Suchecki omówił zaproponowany przez Konsorcjum Ekonometryczne system modeli ekonometrycznych do prognozowania zatrudnienia według zawodów w województwie łódzkim do 2020 r., odnosząc się również do koncepcji zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia na poziomie krajowym. Opinię na temat przedstawionej koncepcji modelowania i prognozowania zaprezentowała dr Katarzyna Kopczewska, wskazują obszary wymagające korekty.
Członkowie Rady Programowej przedyskutowali również kwestię wyboru województwa do testowania uniwersalności modelu prognozowania zatrudnienia według zawodów opracowanego dla województwa łódzkiego. Ostatecznie zdecydowano, że w tej kwestii konieczna jest konsultacja nieobecnej na posiedzeniu Rady Programowej dr Elwiry Gross-Gołackiej – Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz MPiPS.
 
Pierwsze posiedzene Rady odbyło się 7 października 2011 r. w Warszawie. Na posiedzeniu tym prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, dyrektor IPiSS, wręczyła nominacje członkom Rady Programowej.
Pierwszym działaniem Rady Programowej było uchwalenie Regulaminu Rady. Jego projekt przedstawiła kierownik organizacyjny projektu, Izabela Hebda-Czaplicka, zastępca dyrektora IPiSS. Członkowie Rady Programowej przedyskutowali przedstawioną treść Regulaminu. Dokument z uzgodnionymi poprawkami został jednogłośnie uchwalony.
Członkowie Rady Programowej zapoznali się także z etapami realizacji Zadania 2 przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Prezentację tych działań przedstawiła prof. dr hab.  Elżbieta Kryńska, kierownik merytoryczny Zadania. Były one przedmiotem dyskusji i pytań ze strony członków Rady Programowej. Na wszystkie wątpliwości i uwagi odpowiadali prof. dr hab. Elżbieta Kryńska oraz prof. dr hab.  Zbigniew Strzelecki.
Efektem pierwszego spotkania jest opinia Rady Programowej, której treść została jednogłośnie przyjęta przez członków Rady.Sekretarz Rady

Sekretarz Rady Programowej

dr Lucyna Machol-Zajda

NOTKA BIOGRAFICZNA

Adiunkt w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Kieruje pracami badawczymi projektu pt. "Telepraca jako nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia. Szanse i bariery jej zastosowania w Polsce" Sekretarz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce PAN

Cele powołania i zadania

 

Cele powołania i zadania Rady Programowej

W celu monitoringu merytorycznego jakości prowadzonych prac badawczych oraz ich zgodności z założonymi celami i harmonogramem Zadania 2 w projekcie została powołana Rada Programowa. Rada Programowa jest ciałem doradczym i opiniotwórczym powołanym na potrzeby i w ramach Zadania Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia.

Inicjatorem powołania Rady Programowej jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rada działa na podstawie swojego regulaminu oraz założeń Zadania sformułowanych w umowie partnerskiej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 22 lipca 2011 r.

W szczególności do zadań Rady należy:

  1. Opiniowanie zamierzeń naukowych, badawczych, analitycznych i innych realizowanych w ramach Zadania.
  2. Opiniowanie kierunków działań Zadania na różnych etapach realizacji.
  3. Opiniowanie wybranych wyników prac realizowanych w ramach Zadania.
  4. Wydawanie opinii w kwestiach spornych związanych z realizacją Zadania.

Rada Programowa zobowiązana jest do współpracy z kierownikiem merytorycznym i kierownikiem organizacyjnym Zadania.

Skład Rady

Skład Rady Programowej

Rada Programowa liczy ośmiu członków. W skład Rady wchodzą z urzędu: dyrektor IPiSS oraz koordynator merytoryczny Zadania, pełniący funkcję przewodniczącego Rady. Pozostałych członków Rady oraz sekretarza Rady powołuje dyrektor IPiSS.

W Radzie Programowej zasiadają:

 
 
RADA PROGRAMOWA - NOTKI BIOGRAFICZNE
 
 
prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
 
 
 
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Strzelecki
 
 
 
 
 
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske
 
 
 
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske
 

 
 
dr Elwira Gross-Gołacka
 
  
 
dr Elwira Gross-Gołacka
 
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ i UE. Pracowała dla Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Polsce. Wieloletni praktyk w realizacji i zarządzaniu projektami społecznymi dotyczącymi problematyki rynku pracy.
Wykładowca problematyki polityki równych szans i zarządzania różnorodnością. Autorka publikacji z dziedziny polityki rynku pracy i zarządzania różnorodnością.
 
 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Karpiński
 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Karpiński
 
Urodzony w 1928 r. w Warszawie, doktor habilitowany, emerytowany profesor Wyższej Szkoły OLYMPUS w Warszawie, aktywny w studiach nad przyszłością, wieloletni członek, a następnie sekretarz naukowy Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk „Polska 2000 Plus”, laureat nagrody naukowej PAN im. Fryderyka Skarbka w dziedzinie ekonomii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor książek: "Przyszłość rynku w pracy w Polsce" Komitet Prognoz PAN (2006 r.) oraz "Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością", PTE (2009 r.).
 
dr Katarzyna Kopczewska
 

dr Katarzyna Kopczewska

 Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski), specjalizuje się w metodach ilościowych (w szczególności przestrzennych) oraz sektorze publicznym. Autorka książek nt. aplikacji R w metodach ilościowych w ekonomii (Metody Ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe oraz Ekonometria i Statystyka Przestrzenna) oraz dwóch książek nt. rozwoju regionalnego i sektora publicznego (Renta geograficzna w rozwoju ekonomiczno-społecznym oraz Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju kraju). Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego, realizowała projekty w sektorze publicznym (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, ekspertyzy dla GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki), prowadziła wykłady i szkolenia na kursach MBA i CFA oraz m.in. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Raiffeisen Bank, Totalizatora Sportowego. Visiting professor w Bolonii, Padwie, Murcia, Cartagena, uzyskała stypendium naukowe w Leuven (Belgia), prezentowała swoje badania na międzynarodowych konferencjach m.in. w Rzymie (2006), Berlinie (2006), Koszycach (2009), Barcelonie (2011) i wielu konferencjach krajowych; praca doktorska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie W. Kuli organizowanym przez bank DnB Nord. Specjalista oprogramowania MS Excel i środowiska R.
 
 
mgr Tomasz Sieradz
 
 
mgr Tomasz Sieradz
 
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej – Akademia Menedżerska-Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy w administracji rządowej i samorządowej, a także w podmiotach gospodarczych. W latach 1993-1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwie Łączności. Od trzynastu lat jest związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta stolicy. Odpowiadał w Warszawie m.in. za rozbudowę i modernizację dróg, tworzenie systemu monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowę Trasy i Mostu Siekierkowskiego, największej w Polsce inwestycji drogowej realizowanej przez samorząd terytorialny. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W okresie od grudnia 2002 do października 2003 był burmistrzem warszawskiej dzielnicy Ursynów, natomiast w latach 2003-2006 Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pełniąc funkcję Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiadał za wykorzystanie funduszy strukturalnych na Mazowszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  strategię rozwoju województwa,  zagospodarowanie przestrzenne i rynek pracy. Kierował pracami zespołów, które przygotowały dwa najważniejsze w kadencji 2002-2006 dokumenty: Strategię Rozwoju Województwa do roku 2020 i Strategię e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
W okresie od 2007 do 2011 roku pracował w instytucjach gospodarczych samorządu województwa i skarbu państwa. Od 2008 roku jest ekspertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE w ramach RPOWM 2007-2013. Aktualnie pełni obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 
 
 
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
 
 
 
prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski
 
Pracuje od 1972 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Habilitował się w 1994 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na podstawie rozprawy Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, za którą został wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 roku. Od 2000 roku pełni funkcję kierownika Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy w UMK w Toruniu.
Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, jak: Fundacji Humboldta, Fundacji Commerzbanku, dwa razy NATO Democratic Institutions Fellowship, Phare-COST, Phare-ACE i Dekaban-Liddle Foundation. W ramach tych stypendiów prowadził prace badawcze w renomowanych ośrodkach europejskich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich oraz angielskich  (Glasgow, Manchester, Warwick, Leicester i Hull).
Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce zatrudnienia, rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Opublikował ponad 180 prac naukowych. Jego bibliografia obejmuje trzy zwarte monografie naukowe, redakcję i współautorstwo 18 książek, artykuły w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w zagranicznych i krajowych pracach zbiorowych oraz raporty dla Komisji Unii Europejskiej. 51 jego prac zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.
Dwukrotnie był zapraszany do pracy w charakterze visiting professor przez Uniwersytet w Monachium. Uczestniczy aktywnie w pracach European Economic Association (EEA), European Association of Labour Economists (EALE) i Societas Humboldtiana Polonorum. Pełni drugą kadencję obowiązki wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu.
 
 
prof. dr hab. Janusz Witkowski
 
 
 
prof. zw. dr hab. Janusz Witkowski
 
 
 
 
 
 
 
 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom