{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Opublikowane raporty

Polityka Społeczna. Numer tematyczny 1/2014 - Prognoza zatrudnienia

 

W specjalnym numerze "Polityki Społecznej" zawarto artykuły prezentujące syntezę wyników prac badawczych podjętych w Zadaniu 2. Dwa pierwsze przedstawiają kontekst teoretyczny i empiryczny procesu prognozowania zatrudnienia. Trzy kolejne zawierają wyniki prognoz zatrudnienia według grup zawodów w Polsce do 2020 roku dla całego kraju oraz w przekroju województw i sektorów gospodarczych. W ostatnim artykule przedstawiono portal internetowy www.prognozowaniezatrudnienia.pl oraz jego główną funkcjonalność, czyli narzędzie prognostyczne. W tekstach tych dokonano selekcji podejmowanych wątków, skupiając się na najważniejszych.

 

Pobierz: Polityka Społeczna w POLSKIEJ wersji językowej
Pobierz: Polityka Społeczna w ANGIELSKIEJ wersji językowej

***

Raport VII "Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 roku" pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego

Raport VII "Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 roku", pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego omawia podstawowe kwestie metodologiczne związane z modelowaniem i prognozowaniem liczby pracujących według zawodów w przekroju województw. W raporcie przedstawione zostały modele rynku pracy wykorzystane w analizach prognostycznych a także wstępne i ostateczne wyniki prognoz zatrudnienia według grup zawodów i województw do roku 2020 wraz z korektami zaproponowanymi przez zespół ekspertów.

Pobierz pełną wersję Raportu VII

Zamów bezpłatny raport w wersji papierowej

***

Raport IX "Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski" pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego


Raport IX "Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski" pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego zawiera syntezę poprzednich raportów, w których szczegółowo przedstawiono metodologię i wyniki prognoz zatrudnienia w Polsce do 2020 roku w przekroju zawodów, województw i sektorów. Raport IX stanowi podsumowanie działań podjętych w ramach Zadania 2 "Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia" w projekcie "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej". Prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz w recenzji raportu podkreślił, iż "Uzyskany wynik prognostyczny (...) wydaje się wielce prawdopodobny i budzący zaufanie, a zatem zasadny do utylitarnego wykorzystania".

Pobierz pełną wersję Raportu IX

Zamów bezpłatny raport w wersji papierowej

***

Raport VIII pt. "Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 roku". Pod redakcją naukową: E. Kwiatkowski, B. Suchecki

Raport VIII pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego prezentuje wyniki ogólnokrajowych prognoz liczby pracujących do 2020 roku w przekroju sektorów ekonomicznych. Profesor Zenon Wiśniewski w recenzji raportu podkreślił, iż "Przedłożony materiał jest przykładem rzetelnej aplikacji metod ekonometrycznych na coraz częściej zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące prognoz zatrudnienia w wielu przekrojach. (...) Autorzy raportu umiejętnie łączą różne narzędzia modelowania ekonometrycznego w zależności od charakteru danych i w niebudzący wątpliwości sposób uzasadniają ich wykorzystanie."


Pobierz pełną wersję Raportu VIII

Zamów bezpłatny raport w wersji papierowej

***

Raport VI pt. "Prognozy zatrudnienia według grup zawodów do 2020 roku"

Raport VI pod redakcją naukową E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego prezentuje wyniki ogólnokrajowych prognoz liczby pracujących do 2020 roku w przekroju grup zawodów. Tak szczegółowe przekroje prognoz zatrudnienia mają istotne znaczenie praktyczne. Pozwalają one bowiem odbiorcom prognoz uzyskać wiedzę na temat przewidywanych tendencji rozwoju zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych. Wiedza ta odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji o kierunkach kształcenia i szkoleń zawodowych, a także o wyborze zawodów z największymi szansami zdobycia pracy.


Pobierz pełną wersję Raportu VI

Zamów bezpłatny raport w wersji papierowej

***

Raport X pt. "Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego"

Na przełomie 2013 i 2014 roku opublikowano dodatkowy raport pt. "Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego". Raport pod redakcją E. Kwiatkowskiego i B. Sucheckiego przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych w ramach prac nad pilotażową prognozą zatrudnienia do 2020 roku we wskazanych przekrojach dla województwa łódzkiego.  Szczegółowe i ostateczne prognozy zatrudnienia uwzględniają korekty eksperckie.


Pobierz pełną wersję Raportu X

Zamów bezpłatny raport w wersji papierowej

***

Raport V pt. "Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce"

W maju 2013 roku opublikowano piąty już raport dokumentujący prace prowadzone w ramach realizacji Zadania 2. Raport autorstwa Iwony Kukulak-Dolaty i Haliny Sobockiej-Szczapy pt. "Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce" zawiera rezultaty analizy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności w podmiotach gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników. Wnioski z analiz posłużyły sformułowaniu rekomendacji w kontekście budowania systemu prognozowania zatrudnienia w Polsce.


Pobierz pełną wersję Raportu V

***

Raport IV pt. "Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim"

Opublikowano kolejny - czwarty - raport dokumentujący prace prowadzone w ramach realizacji Zadania 2. Raport autorstwa Iwony Kukulak-Dolaty i Haliny Sobockiej-Szczapy pt. "Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim" zawiera analizę popytu na pracę podmiotów gospodarczych z obszaru województwa łódzkiego zatrudniających do 9 pracowników w kontekście budowania systemu prognozowania zatrudnienia w Polsce.


Pobierz pełną wersję Raportu IV

***

Holenderskie i Niemieckie Doświadczenia w Prognozowaniu Popytu na Pracę - Wnioski dla Polskiego Systemu Prognozowania Zatrudnienia - Raport III

W sierpniu 2012 roku ukazał się kolejny raport "Holenderskie i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu popytu na pracę - wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia". Raport autorstwa Łukasza Arendta, będący rezultatem wyjazdów studialnych, zawiera opis wybranych zagranicznych doświadczeń w prognozowaniu popytu na pracę.

 

 

Pobierz streszczenie Raportu III
Pobierz pełną wersję Raportu III

***

Raport II pt.: Dobre praktyki prognozowania popytu na pracę w Europie

W listopadzie 2012 roku opublikowano raport Best practices in forecasting labour demand in Europe (wersja anglojęzyczna) oraz Dobre praktyki prognozowania zatrudnienia w Europie (wersja polskojęzyczna). Raport zawiera opisy systemów prognozowania popytu na pracę w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Pobierz pełną wersję Raportu II w języku polskim
Pobierz pełną wersję Raportu II w języku angielskim

***

PROGNOZOWANIE ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW - DOROBEK TEORETYCZNY I WDROŻENIOWY - ŚWIAT I POLSKA  RAPORT I


W 2011 roku ukazał się pierwszy raport zawierający syntezę wyników analiz dorobku teoretycznego w zakresie prognozowania popytu na pracę według zawodów. Raport pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Kryńskiej opracowany przez Ewę Gałecką-Burdziak, Iwonę Poliwczak i Halinę Sobocką-Szczapę nosi tytuł Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek teoretyczny i wdrożeniowy – świat i Polska.

 

Pobierz streszczenie Raportu I
Pobierz pełną wersję Raportu I

Raport I - Suplement I: Rynek pracy i prognozowanie popytu na pracę Świat i Polska


Suplement I

Suplement opracowany przez H. Sobocką-Szczapę (red.), I. Kukulak-Dolatę, I. Poliwczak i A. Smoder prezentuje wyniki kwerendy mającej na celu identyfikację i analizę rezultatów prac badawczych poświęconych problematyce rynku pracy i budowania systemu prognozowania popytu na pracę, wskazując miejsca, gdzie można uzyskać dostęp do omówionych pozycji literatury.

Pobierz suplement I

Zamów bezpłatny suplement w wersji papierowejRaport I - Suplement II: Prace badawcze w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce


Suplement II

Suplement autorstwa P. Kubiaka, L. Kucharskiego i S. Roszkowskiej omawia wyniki prognoz zatrudnienia według zawodów w Polsce, opracowanych przez wielu Autorów i ośrodków badawczych. Analizie poddano metody prognozowania i uzyskane wyniki na poziomie krajowym, a także w ujęciu regionalnym.

Pobierz suplement II

Zamów bezpłatny suplement w wersji papierowej


Raport I - Suplement III: Prognozowanie zatrudnienia według zawodów w świecie - synteza


Suplement III

"Prognozowanie zatrudnienia według zawodów w świecie - synteza" to suplement przedstawiający rozwiązania stosowane w zakresie prognozowania zatrudnienia w ujęciu zawodowym w wybranych krajach, systematyzujący wiedzę o metodach i rodzaju wykorzystywanych danych do celów prognostycznych.

Pobierz suplement III

Zamów bezpłatny suplement w wersji papierowejRaport I - Suplement IV: Projekty rządowe i samorządowe w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w polsce


Suplement IV

Suplement opracowany przez I. Kukulak-Dolatę (red.), I. Poliwczak, J. Mirosław i H. Sobocką-Szczapę przedstawia doświadczenia w prognozowaniu zatrudnienia na polskim rynku pracy, zgromadzone w ramach zrealizowanych projektów rządowych i samorządowych. Analizie poddano jedynie te projekty, które wykorzystywały metody matematyczne lub badania ilościowe i jakościowe zawierające element prognostyczny.

Pobierz suplement IV

Zamów bezpłatny suplement w wersji papierowej

Informacje

Informacje

Osoby zainteresowane zamówieniem raportu "Synteza wyników badania mikropodmiotów w Polsce" w wersji drukowanej (darmowa wysyłka) proszone są o wysłanie zamówienia na adres Redaktora Portalu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dysponujemy również następującymi raportami w wersji papierowej, które nadal można zamawiać:
 Best practices in forecasting labour demand in Europe (wersja anglojęzyczna)
Dobre praktyki prognozowania zatrudnienia w Europie
Synteza wyników badania mikropodmiotów w województwie łódzkim***

W ramach realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnieniaw projekcie „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” zostanie opracowane i wydane w formie książkowej dziewięć raportów końcowych:

  • Pierwszy zawierający syntezę wyników analiz dorobku teoretycznego w zakresie prognozowania popytu na pracę według zawodów;
  • Drugi zawierający syntezę wyników analiz rozwiązań stosowanych w zakresie prognozowania zatrudnienia według grup zawodów w innych krajach (wersja polska i anglojęzyczna);
  • Trzeci zawierający syntetyczne wnioski z wyjazdu studialnego do wybranego kraju UE15;
  • Czwarty zawierający syntetyczne wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego wśród pracodawców w wybranym województwie;
  • Piąty zawierający syntetyczne wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego wśród pracodawców w kraju;
  • Szósty zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów do 2020 r.;
  • Siódmy zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów NUTS II do 2020 r.;
  • Ósmy zawierający wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i sektorów do 2020 r.;
  • Dziewiąty zawierający syntetyczne wyniki i wnioski z prognoz zatrudnienia według grup zawodów do 2020 r. w ujęciu globalnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej raportów powinny zgłaszać się do Redaktora Portalu, po tym jak informacja o publikacji poszczególnych raportów zostanie umieszczona na portalu internetowym www.prognozowaniezatrudnienia.pl.

Zamów bezpłątny raport

Raporty będą również umieszczane w formacie pdf na Portalu.

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

29 Sep 2015

Prognozy

Manpower przedstawił Barometr Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. Spośród przebadanych firm 11% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, ...

więcejz Prognozy

30 Aug 2015

Prognozy globalne

W narzędziu prognostycznym zamieszczono moduł prognoz analogowych, który jest dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników z uprawnieniami drugiego stopnia w zak...

więcejz Prognozy globalne

30 Mar 2015

Charakterystyka Zadania

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z Konsorcjum Ekonometrycznym zakończył prace merytoryczne w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegr...

więcejz Charakterystyka Zadania

25 Feb 2015

Działania realizowane prze...

Szanowni Państwo, w ramach przedłużenia realizacji Zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie za...

więcejz Działania realizowane przez IPiSS

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom