{$lang.przejdz_do_tresci}

Szukaj

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozowanie zatrudnienia

Strona główna»Informacje o zadaniu»Zespół IPiSS Zarządzający Zadaniem

Zespół IPiSS Zarządzający Zadaniem


ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY ZADANIEM - NOTKI BIOGRAFICZNE

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, kierownik merytoryczny projektu

 
KIEROWNIK MERYTORYCZNY  
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
 
W działalności naukowej prof. E. Kryńska zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania współczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i gospodarczych uwarunkowań bezrobocia. Wyniki badań naukowych prezentowała na licznych konferencjach i seminariach naukowych, część z nich została opublikowana (około 250 publikacji naukowych). Profesor E. Kryńska kieruje wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Jest również krajowym i międzynarodowym ekspertem w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, zwłaszcza w obszarze polityki rynku pracy. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim (od 1976 r.), gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (od 1996 r.), gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Zatrudnienia i Rynku Pracy Oddziału w Łodzi. Jest przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Łodzi oraz członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia.

do góry

prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, koordynator merytoryczny

 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY  
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Strzelecki
 
 


 

 

do góry

 

mgr Izabela Hebda-Czaplicka

 
 
KIEROWNIK ORGANIZACYJNY  
mgr Izabela Hebda-Czaplicka

 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zainteresowania badawcze: sytuacja materialna rodzin, polityka rodzinna.

do góry

 

 ngr Oliwia Małecka, Koordynator Organizacyjny Projrktu

KOORDYNATOR ORGANIZACYJNY I  
mgr Oliwia Małecka
 
Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie w wykorzystywaniu środków funduszy unijnych zdobyła pracując przy realizacji pięciu projektów: czterech dofinansowywanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz jednego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dwa z projektów, koordynowanych przez nią z ramienia podwykonawcy - Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - miały charakter naukowo-badawczy i dotyczyły problematyki rynku pracy.
Poza kierunkowym wykształceniem posiada zawodowe doświadczenia związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej, współpracując przy tworzeniu aktów prawnych, jak i praktycznej - przy wdrażaniu projektów w praktyce. Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

do góry

 

mgr Sławomir Mikulski

 
KOORDYNATOR ORGANIZACYJNY II 
mgr Sławomir Mikulski

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2004  zdobywał doświadczenie przy wykorzystaniu środków unijnych koordynując łącznie 7 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zarządzał  projektem, którego rezultaty miały na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W kolejnych latach koordynował projekty typowo badawcze realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie odbiorcami rezultatów były regionalne instytucje rynku pracy. Badanie problemu migracji w województwie lubelskim oraz równościowej polityki zatrudnienia kobiet na Mazowszu miały na celu rekomendowanie działań dla zwiększenia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  

do góry

ngr Beata Kaczyńska, redaktor Informatora Zadania

 
REDAKTOR INFORMATORA ZADANIA 
mgr Beata Kaczyńska
 
Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej zdobyła pracując przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej, m.in. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

do góry 

dr Łukasz Arendt, Redaktor Portalu Internetowego Prognozowaniezatrudnienia.pl

 
REDAKTOR PORTALU INTERNETOWEGO 
dr Łukasz Arendt
 
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Zajmuje się problematyką rynku pracy i wpływem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na sytuację sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz na polski rynek pracy. Brał udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych dotyczących problematyki rynku pracy. Prowadził szkolenia dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie systemu diagnozowania zapotrzebowania na pracę. W ostatnim czasie kierował projektem badawczym „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu” realizowanym w ramach POKL oraz brał udział, jako ekspert, w projeckie Transferable skills across economic sectors – Role and importance for employment at European level zamówionym przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.
Autor ponad 30 publikacjii opracowań z zakresu polityki rynku pracy, problematyki bezrobocia, innowacyjności MŚP, wykluczenia cyfrowego. Współautor m. in. „Podręcznika użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy” wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz ekspertyzy Rynek pracy – wyzwania strategiczne przygotowanej dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

do góry

mgr Ewa Gimalska, Administrator Portalu Internetowego prognozowaniezatrudnienia.pl

 
ADMINISTRATOR PORTALU INTERNETOWEGO 
mgr Ewa Gimalska

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2000 Sekretarz Redakcji kwartalnika "Praca Socjalna".  Od 2001 r. kierownik Sekcji ds. kontaktów zewnętrznych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.
Posiada sześcioletnie doświadczenie w tworzeniu, redagowaniu i administrowaniu serwisem internetowym ipiss.com.pl. oraz stronami internetowymi projektów współfinansowanych ze środków MPiPS, PFRON oraz Unii Europejskiej, m.in. "Potencjał i perspektywy współpracy agencji zatrudnienia z publicznymi służbami zatrudnienia", "Orzekanie o niepełnosprawności i niezdolności do pracy" „Bezdomność na Mazowszu”, „Wykluczenie społeczne na Mazowszu”.
Dziesięcioletnie doświadczenie w budowaniu i kreowaniu strategii reklamowych, organizowaniu akcji promocyjnych i różnorodnych działań reklamowych.
Kompetencje w budowaniu strategii social marketingowych (reklama w mediach interaktywnych, reklama internetowa), w prowadzeniu działań z zakresu e-PR, social media (Facebook, Wikipedia, YouTube). Współpraca z mediami, w szczególności z mediami branżowymi. Tworzenie grafik komputerowych. Budowanie i edycja baz danych.  Zarządzanie zespołem.

 do góry

mgr Grzegorz Pyliński, prawnik

 
PRAWNIK 
mgr Grzegorz Pyliński

Grzegorz Pyliński - prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, audytor dokumentacji przetargowej. Doświadczony szkoleniowiec, przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zamówień publicznych, głównie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczy pomoc instytucjom zamawiającym. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2011 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

Przykładowe publikacje:
  • K. Żyndul, G. Pyliński, Prowadzenie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2004. – współautor. 
  • L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006. 
  • G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy. 
  • G. Pyliński Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, system informacji prawnej LEX. 
  • G. Pyliński, Otwarcie ofert - kolejny etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, system informacji prawnej LEX.

do góry

Drukuj, pdf

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Aktualności

31 Oct 2014

Rejestracja do narzędzia p...

Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestrowania i korzystania z zaawansowanych funkcji narzędzia prognostycznego. Narzędzie Prognostyczne

więcejz Rejestracja do narzędzia prognostycznego została otwarta!!!

22 Sep 2014

Informator numer dwunasty W...

Zachęcamy do pobierania w wersji elektronicznej wrześniowego (dwunastego) numeru Informatora Zadania 2. Informator numer dwunasty W...

więcejz Informator numer dwunasty Wrzesień 2014

29 Aug 2014

O seminariach i Konferencjach

Wyniki prognoz i system prognostyczno-informacyjny były prezentowane podczas IX Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbył się w Łodzi w dniach 24-26 września...

więcejz O seminariach i Konferencjach

27 Jun 2014

Informator numer jedenasty ...

Zachęcamy do pobierania w wersji elektronicznej czerwcowego (jedenastego) numeru Informatora Zadania 2. Informator numer jedenasty C...

więcejz Informator numer jedenasty Czerwiec 2014

25 Jun 2014

Międzynarodowa Konferencja

„SYSTEM PROGNOSTYCZNO-INFORMACYJNY ZATRUDNIENIA W POLSCE” 25 czerwca 2014 roku w Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie odbyła się III Konferencja z cy...

więcejz Międzynarodowa Konferencja

06 May 2014

Prognozy

5 maja 2014 Komisja Europejska przedstawiła wiosenną prognozę Komisja Europejska prognozuje, iż poprawa sytuacji ekonomicznej w Polsce, której oznaki poj...

więcejz Prognozy

29 Jul 2012

Warto wiedzieć, że....

Portal Internetowy Prognozowanie Zatrudnienia jest na Facebooku! Zachęcamy do śledzenia nowości na portalu społecznościowym.

więcejz Warto wiedzieć, że....

Informacje o Projekcie

Projekt "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej"

więcejz: Informacje o Projekcie

FAQ

Przejdź do FAQ

Narzędzie prognostyczne

Projekt „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3b, 01-022 Warszawa, tel.: (+48 22) 53 67 511, fax (+48 22) 53 67 514, e-mail: portal@prognozowaniezatrudnienia.pl

Poprawny kod XHTML 1.0

Na skróty, Pliki do pobrania

Subskrybuj nagłówki wiadomości poprzez RSS lub ATOM.

RSS , Atom